首页 - 关于字体 -关于巴利语  
 

巴利语词库总词条数504,000多条,2012年7月4日完成。
 

搜索 Ā 的结果:

◎ 《巴汉词典》

A

A,巴利文字母表的罗马化拼音第一个元音字母。发音好像汉语中去声的 a(p1)

◎ 《巴汉词典》

A

A,巴利文字母表的罗马化拼音第一个母音字母。发音好像汉语中去声的 a。

◎ Pali Myanmar Dictionary

A

a:a

āguṃ (hiyyattanīç ajjattanīç kālātipatti-hūso a vi eiea acanitealāso) ]a].
အာဂုံ (ဟိယ်တၱနီ,အဇၨတၱနီ,ကာလာတိပတၱိ-ဟူေသာ အတိတ္ ဝိဘတ္တို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္၏ အစ၌လာေသာ) 'အ'။

◎ Pali Myanmar Dictionary

A

a:a

ā-upasāra (saṃyogepare rassattaṃ-aññī) rassapruso ]a].
အာ-ဥပသာရကို (သံေယာေဂပေရ ရႆတၱံ-ႏွင့္အညီ) ရႆျပဳေသာ 'အ'။

◎ Pali Myanmar Dictionary

A

a:a

[padapūraṇa]
[ပဒပူရဏ]

◎ Pali Myanmar Dictionary

A

a:a

[pakatini]
[ပကတိနိပါတ္]

◎ Pali Myanmar Dictionary

A

a:a

so akkharā a-aca-kaṇṭhaja-sara-rassa-akkharā.
ေလးဆယ့္တစ္လုံးေသာ အကၡရာတို႔တြင္ အဦး-အစ-ကဏၭဇ-သရ-ရႆ-အကၡရာ။

◎ Concise P-E Dictionary

A

a:[prefix] prefix ā shortened before a double consonant e.g. ā + kosati = akkosati; a negative prefixed to nouns,adjectives; and participles; e.g. na + kusala = akusala; the augment prefixed to some roots in the Past and Conditional Tenses; e.g. akāsi.

◎ Pali-Dictonary from VRI

A

a:and before a vowel an-,A negative particle,used only as an inseparable prefix,compounded with nouns and adjectives

◎ Pali Viet Dictionary

A

A:Tiếp đầu ngữ [a] đứng trước 2 phụ âm thì đọc giọng vắn,như ā+kosali akkosali; một tiếp đầu ngữ có nghĩa không với danh từ,tĩnh từ và phân từ,như na+kusala akusala; sự thêm vào đầu cho một vài ngữ căn của thì quá khứ và thì điều kiện cách,như akasi

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

A

a:"အ
ေလးဆယ့္တစ္လုံးေသာ အကၡရာတို႔တြင္ အဦး-အစ-ကဏၭဇ-သရ-ရႆ-အကၡရာ။
တိပိ၊၁၊၁

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

A

a:"အ
[ပကတိနိပါတ္]
န'နိပါတ္၏ အာေဒသ-ပဋိေသဓ (တားျမစ္ျခင္းအနက္ရွိေသာ)-'အ'။ (၁) ဆန္႔က်င္ဖက္။ (၂) ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။ (၃) တိုးပြါးျခင္း,ႀကီးျမတ္ျခင္း။ (၄) အျခားတစ္ပါး။ (၅) မရွိျခင္း,ကင္းျခင္း။ (၆) ဆိတ္သုဉ္းျခင္း။ (၇) မသင့္ေလ်ာ္ျခင္း။ (၈) အနည္းငယ္။ (၉) ျဖတ္ျခင္း။ (၁ဝ) မေရာယွက္ျခင္း။ (၁၁) အတူ။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

A

a:"အ
[ပဒပူရဏ]
(ပုဒ္ျပည့္ကာမွ်,နိပါတ္မွ်=တေဗ႓ာ) 'အ'။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

A

a:"အ
အာ-ဥပသာရကို (သံေယာေဂပေရ ရႆတၱံ-ႏွင့္အညီ) ရႆျပဳေသာ 'အ'။
တိပိ၊၁၊၂

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

A

a:"အ
အာဂုံ (ဟိယ်တၱနီ,အဇၨတၱနီ,ကာလာတိပတၱိ-ဟူေသာ အတိတ္ ဝိဘတ္တို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္၏ အစ၌လာေသာ) 'အ'။
တိပိ၊၁၊၂

◎ Pali Roots Dictionary

A

a:အ
ဘူ+စု = ဂတိ ပူဇာ ဝိေသေသသု-သြားျခင္း,ပူေဇာ္ျခင္း,အထူးျပဳျခင္းတို႔၌။ အၪၥတိ၊ အေၪၥတိ၊ အၪၥယတိ။ အ-ဂတိယံ ပူဇာယၪၥ အဗ်တၱသေဒၵ စ၊ အၪၥတိ။ ဝါစပၸတိ။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

A

a:အ

◎ 《巴汉词典》

Ā

Ā,【无】 一直到,等于。 【介】 从,向。(p49)

◎ 《巴汉词典》

Ā

Ā,巴利文字母表的罗马化拼音第二个元音字母。发音好像汉语中阴平的 a。(p49)

◎ 《巴汉词典》

Ā

ā,1 巴利文字母表的罗马化拼音第二个母音字母。发音好像汉语中阴平的 a。

◎ Pali Myanmar Dictionary

Ā

ā:ā
အာ

◎ Pali Myanmar Dictionary

Ā

ā:ā
အာ

◎ Pali Myanmar Dictionary

Ā

ā:ā
အာ

◎ Pali Myanmar Dictionary

Ā

ā:ā
အာ

◎ Concise P-E Dictionary

Ā

ā,(ind.),up to. (prep.) from; towards.

◎ PTS P-E Dictionary

Ā

Ā,1 (indecl.) [Vedic ā,prep. with Acc.,Loc.,Abl.,meaning “to,towards”,& also “from”. Orig. an emphatic-deictic part. (Idg. *ē) = Gr. h]_ surely,really; Ohg. --ā etc.,increment of a (Idg. *e),as in Sk. a-sau; Gr. ekeί (cp. a3),see Brugmann,Kurze Vergl. Gr. 464,465] a frequent prefix,used as well-defined simple base-prefix (with rootderivations),but not as modification (i. e. first part of a double prefix cpd. like sam-ā-dhi) except in one case ā-ni-saṁsa (which is doubtful & of diff. origin,viz. from combn. āsaṁsa-nisaṁsa,see below 3b). It denotes either touch (contact) or a personal (close) relation to the object (ā ti anussaraṇ’atthe nipāto PvA.165),or the aim of the action expressed in the verb. -- (1.) As prep. c. Abl. only in J in meaning “up to,until,about,near” J.VI,192 (ā sahassehi = yāva s. C.),prob. a late development. As pref. in meaning “forth,out,to,towards,at,on” in foll. applications:-- (a) aim in general or touch in particular (lit.),e. g. ākaḍḍhati pull to,along or up; °kāsa shining forth; °koṭeti knock at; °gacchati go towards; °camati rinse over; °neti bring towards,ad-duce; °bhā shining forth; °bhujati bend in; °masati touch at; °yata stretched out; °rabhati at-tempt; °rohana a-scending; °laya hanging on; °loketi look at; °vattati ad-vert; °vahati bring to; °vāsa dwelling at; °sādeti touch; °sīdati sit by; °hanati strike at. -- (b) in reflexive function:close relation to subject or person actively concerned,e. g. ādāti take on or up (to oneself); °dāsa looking at,mirror; °dhāra support; °nandati rejoice; °nisaṁsa subjective gain; °bādha being affected; °modita pleased; °rakkha guarding; °rādhita satisfied; °rāma (personal) delight in; °lingati embrace (to oneself); °hāra taking to (oneself). -- (c) in transitive function:close relation to the object passively concerned,e. g. āghātana killing; °carati indulge in; °cikkhati point ont,explain; °jīva living on; °ṇāpeti give an order to somebody; °disati point out to some one; °bhindati cut; °manteti ad-dress; °yācati pray to; °roceti speak to; siñcati besprinkle; °sevati indulge in. -- (d) out of meaning (a) develops that of an intensive-frequentative prefix in sense of “all-round,completely,very much”,e. g. ākiṇṇa strewn all over,°kula mixed up; °dhuta moved about; °rāva shouting out or very much; °luḷati move about; °hiṇḍati roam about. -- 2. Affinities. Closely related in meaning and often interchanging are the foll. prep. (prefixes):anu (°bhati),abhi (°saṁsati),pa (°tapati),paṭi (°kaṅkhati) in meaning 1 a-c; and vi (°kirati,°ghāta,°cameti,°lepa,°lopa),sam (°tapati,°dassati) in meaning 1 d. See also 3b. -- 3. Combinations:(a) Intensifying combns. of other modifying prefixes with ā as base:anu + ā (anvā-gacchati,°disati,°maddati,°rohati,°visati,°sanna,°hata),paṭi + ā (paccā-janati,°ttharati,°dāti,°savati),pari + ā (pariyā-ñāta,°dāti,°pajjati,°harati),sam + ā (samā-disati,°dāna,°dhi,°pajjati,°rabhati). -- (b) Contrast-combns. with other pref. in a double cpd. of noun,adj. or verb (cp. above 2) in meaning of “up & down,in & out,to & fro”; ā + ni:āvedhika-nibbedhika,āsaṁsa-nisaṁsa (contracted to ānisaṁsa),āsevita-nisevita; ā + pa:assasatipassasati (where both terms are semantically alike; in exegesis however they have been differentiated in a way which looks like a distortion of the original meaning,viz. assasati is taken as “breathing out”,passasati as “breathing in”:see Vism.271),assāsa-passāsa,āmoditapamodita,āhuna-pāhuna,āhuneyya-pāhuneyya; ā + paccā:ākoṭita-paccākoṭita; ā + pari:ākaḍḍhana-parikaḍḍhana,āsaṅkita-parisaṅkita; ā + vi:ālokita-vilokita,āvāha-vivāha,āveṭhana-viniveṭhana; a + sam:allāpa-sallāpa:ā + samā:āciṇṇa-samāciṇṇa. -- 4. Before double consonants ā is shortened to a and words containing ā in this form are to be found under a°,e. g. akkamaṇa,akkhitta,acchādeti,aññāta,appoṭeti,allāpa,assāda. (Page 92)

◎ Pali-Dictonary from VRI

Ā

ā:Until; as far as compounded with nouns:Much used in combination with verbs and their derivatives.

◎ Pali Viet Dictionary

Ā

Ā:[in]đến prep từ,về hướng

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Ā

ā:အာ
'အာ'အကၡရာ၊ 'အာ'သရ၊ ေလးဆယ့္တစ္လုံးေသာ အကၡရာ,ရွစ္လုံးေသာ သရတို႔တြင္ ႏွစ္လုံးေျမာက္-လည္ေခ်ာင္းအရပ္၌ ျဖစ္ေသာ (ကဏၭဇ)-ရွည္ေသာ အသံျဖင့္ ရြတ္ဆိုအပ္ေသာ (ဒီဃ)-နိဂဟိတ္မွတစ္ပါး သုံးဆယ့္ႏွစ္လုံးေသာ ဗ်ည္းတို႔၏မွီရာ (နိႆယ) ႏွစ္လုံးေသာ ဗ်ည္းတို႔၏မွီရာ (နိႆယ)-အကၡရာ-သရ။
တိပိ၊၄က၊၁

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Ā

ā:အာ
လိင္,ဓာတ္တို႔ေနာင္-စီရင္အပ္ေသာ-သက္ေသာ-ပစၥည္းျဖစ္ေသာ အာ။ ၎အာ-ပစၥည္းသည္ (၁) ဣတၳိလိင္အျဖစ္ ထင္ရွားေစရန္ သက္ေသာ (ဣတၳိေဇာတက) အာပစၥည္း။ (၂) သမာသ္ပုဒ္ အဆုံး၌သက္ေသာ (သမာသႏၲ) အာပစၥည္း။ (၃) ကတ (=ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အရာဟူေသာ) အနက္၌ သက္ေသာ တဒၶိတ္ အာပစၥည္း။ (၄) သု-ဓာတ္ေနာင္ (ကတၱား အနက္၌¿) သက္ေသာ အာပစၥည္းဟူ၍ ၄-မ်ိဳးရွိသည္။ ဥဒါဟ႐ုဏ္ ပုံစံတို႔ကား။
တိပိ၊၄က၊၁

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Ā

ā:အာ
ဓာတ္တို႔ေနာင္ စီရင္အပ္ေသာ ဝိဘတ္ျဖစ္ေသာ အာ။ ၎-အာဝိဘတ္သည္ (၁) အာခ်ာတ္၊ ဟိယ်တၱနီဝိဘတ္,ပရႆပုဒ္,ပဌမပုရိသ္,နာမေယာဂ,ဧကဝုစ္ အာ-ဝိဘတ္။ (၂) အာခ်ာတ္၊ အဇၨတနီ ဝိဘတ္,အတၱေနာ ပုဒ္,ပဌမပုရိသ္,နာမေယာဂ,ဧကဝုစ္ အာဝိဘတ္ ဟူ၍ ၂-မ်ိဳးရွိသည္။
တိပိ၊၄က၊၁

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Ā

ā:အာ
သဒၵါအစီအရင္ျဖင့္ အျခားေသာ အကၡရာတို႔မွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ၊ (၁) (က) သႏၶိစပ္ရာ၌ အသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ အံ-ၾကည့္။ (ခ) ဏ-အႏုဗန္ ပါရွိေသာ ပစၥည္းေၾကာင့္ အသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (ဂ) သခၤ်ာအရာ၌ အသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (၂) (က) ဏ-အႏုဗန္ရွိေသာ ပစၥည္းေၾကာင့္ ဣသရ-မွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (ခ) သခၤ်ာအရာ၌ ဣသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (ဂ) ဓာတ္၏စိတ္ ဣသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (၃) (က) ဏ-အႏုဗန္ရွိေသာ ပစၥည္းေၾကာင့္ ဥသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (ခ) ဒြန္သမာသ္အရာ၌ မာတု-စသည္တို႔၏ ဥသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (၄) ဩသရမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (၅) နံ-ဝိဘတ္ေၾကာင့္ တသဗၺနာမ္ပုဒ္မွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ (၆) ဥန-သဒၵါမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရ။ အာ-(၄) ၾကည့္။ ဤသို႔ စသည္ျဖင့္ သဒၵါအစီအရင္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အာသရတို႔မွာ မ်ားစြာပင္ ရွိေပသည္။ (၇) လာေသာ (အာဂုံ) အာသရ။
တိပိ၊၄က၊၁+၂

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

Ā

ā:အာ(ဥ)
ေရွး႐ႈသည္၏အျဖစ္၊ အထက္၌ ျပဳျခင္း၊ ပိုင္းျခားျခင္း၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္း၊ ေရာက္ျခင္း၊ လိုခ်င္ျခင္း၊ ပိုက္ေပြ႕ျခင္း၊ အစျပဳျခင္း၊ ယူျခင္း၊ ေနျခင္း၊ အနီး၊ ေခၚျခင္း စေသာ အနက္တို႔၌ ျဖစ္ေသာ ဥပသာရပုဒ္။
အာဣတိ အဘိမုခဘာဝုဒၶကမၼမရိယာ ဒါဘိဝိဓိပတၱိစၧာပရိႆဇနာဒိကမၼဂဟဏနိဝါသနသမီပဝွါနာဒီသု အေတၳသု ဝတၱတိ။ ႐ူပသိဒၶိ။ အာပဗၺတာ၊ ေတာင္တိုင္ေအာင္။ အာသတၳပရိသမတၱိယာ၊ က်မ္းၿပီးသည္တိုင္ေအာင္။

与 Ā 相似的巴利词:

-ha-

-gūḷhaka

-gatika

-gatika

-gatin

°gavesaka

°gha

°gāmin

-gāmin

-gāmin

°gama

-gama

-gama

°ga

-ga

-eyyaṁ

-eyyāma

-eyyāsi

-ga

-etha

-eyya

-eraṁ

-esaṁ

-ema

-ena

-era

-dāyin

-dāyin

-da

-da

-da

-da

-cārin

-cārin

-cca

-cārin

-attha

-āvin

-aya-

-āya

-āya-

-āyo

-āna

-ānaṁ

-āni

-anīya

-āpaya-

-aro

-atha

-amhase

-amha

-aka

-ā-

-a

-a

--mātika

--mā

-icceva

-ima

-imha

-imhā

-isaṁ

-issa-

-iṭṭha

-ittha

-iya-

-īya

-ja

-ja

-ja

-jātika

-jātika

-jātiya

-ka

-kāra

-khattuṃ

-khattuṃ

°khattuṁ

-ma

-mā

-māna

-mant

-mantā

-mase

-maya

-maya

-mhā

-na

-nā

-nta

-ntā

-ntaṁ

-ntāni

-nuda

-nuda

-nūdaka

-odaka

-pa

Pali Dictionary © 2009-2028