觉悟之路 - 上座部论坛 - 上座部资讯 - 上座部百科 - 巴利三藏  
 

巴利语词库总词条数504,000多条,2012年7月4日完成。
 

搜索 āsava 的结果:

◎ 《汉译パーリ语辞典》

Āsava

āsava:m.[BSk.āsrava<ā-sru] 漏,流漏,煩惱,酒.-kkhaya 漏盡.

◎ 《パーリ语辞典》

Āsava

āsava:m.[BSk.āsrava<ā-sru] 漏,流漏,煩悩,酒.-kkhaya 漏尽.

◎ 《巴利语汇解》

Āsava

āsava:漏,烦恼的异名。有四种漏:欲漏、有漏、见漏和无明漏。

◎ 《巴汉词典》

Āsava

Āsava,【阳】 1.流动的。 2.幽灵。 3.痛处的流出,4.(贪瞋痴的)漏。~kkhaya,【阳】 漏尽(铲除了贪瞋痴的漏)。(p59)

◎ 《巴汉词典》

Āsava

āsava,(ā向﹑从…+su(梵sru)流动),【阳】1.流动的。2.幽灵。3.痛处的流出,4.(贪瞋痴的)漏(原意:流向,从…流)。各种烦恼中,「漏」是最古的用法,「漏」在佛教是「漏出」的意思,心中的污秽泄漏到外面眼流者。《杂阿含551经》:「眼识起贪,依眼界贪欲流出,故名为流。耳鼻舌身意流者,谓意识起贪,依意界贪识流出,故名为流。」(T2.144中);在耆那教则是「漏入」的意思,污秽从外面流入体内」附著於阿特曼(Atman)。总之,「漏」是佛教和耆那教所共用的。在四漏当中,欲漏与有漏都是属於贪心所,前者是对五欲的贪,后者是对存在或生命的贪。见漏是邪见心所,无明漏则是痴心所。「四漏」(cattāro āsavā)。DhsA.CS:p.402:pañcakāmaguṇasaṅkhāte kāme āsavo ‘kāmāsavo’.(「欲漏」是所谓的五种欲漏),Rūpārūpasaṅkhāte kammato ca upapattito ca duvidhepi bhave āsavo ‘bhavāsavo’.(「有漏」是从色、无色的业,产生两种‘有’的流漏)。Diṭṭhi eva āsavo ‘diṭṭhāsavo’(「见漏」是邪见的漏),Avijjāva āsavo ‘avijjāsavo’(「无明漏」则是无明的漏)。Vibhv.p.167︰Rūpārūpabhavesu chandarāgo bhavāsavo.Jhānanikantisassatadiṭṭhisahagato ca rāgo ettheva saṅgayhati.(於色、无色的欲染为「有漏」。此处收录具有常见的禅那欲求的染)。《中部》第九经《正见经》,舍利弗尊者说:「当漏生起,无明即生起」(āsavasamudayā avijjāsamudayo)「当无明生起,漏即生起。」(avijjā-samudayā āsavasamudayo)《殊胜义》(Atthasālinī (PTS:1115;CS:1120):「道的趣向中,须陀洹道断欲漏,斯陀含道断有漏,阿那含道断邪见漏,阿罗汉道断无明漏。」(Maggapaṭipāṭiyā sotāpattimaggena diṭṭhāsavo pahīyati,anāgāmimaggena kāmāsavo,arahattamaggena bhavāsavo avijjāsavo cāti.)

◎ 《巴利语字汇》

Āsava

āsava: 使迷醉的分泌、心的迷醉(漏)

◎ 《巴汉佛学辞汇》

Āsava

Āsava:漏;烦恼

◎ Pali Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:āsava(ti)
အာသဝ(တိ)
«āsā+va»
[အာသာ+ဝ]

◎ Pali Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:āsava(ti)
အာသဝ(တိ)
«āsava+ṇa»
[အာသဝ+ဏ]

◎ Pali Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:āsava(pu)
အာသဝ(ပု)
«ā+su+ṇa.āyata+su+ṇa»
[အာ+သု+ဏ။ အာယတ+သု+ဏ]

◎ Pali Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:āsava(pu)
အာသဝ(ပု)
«anipphannapāṭipadika.,ṭī-nitea ārhiso su- vacanatthapraeiea,(1) a»
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိကနာမ္ပုဒ္။ဓာန္၊ဋီ-၌ အာေရွးရွိေသာ သု-ဓာတ္ျဖင့္ ဝစနတၳျပထားေသး၏၊ ေအာက္ပုဒ္(၁) အနက္ၾကည့္]

◎ Buddhist Dictionary

Āsava

āsava:(lit:influxes),'cankers',taints,corruption's,intoxicant biases.There is a list of four (as in D.16,Pts.M.,Vibh.):the canker of sense-desire (kāmāsava),of (desiring eternal) existence (bhavāsava),of (wrong) views (diṭṭhāsava),and of ignorance (avijjāsava).A list of three,omitting the canker of views,is possibly older and is more frequent in the Suttas ,e.g.in M.2,M.9,D.33; A.III,59,67; A.VI,63.- In Vibh.(Khuddakavatthu Vibh.) both the 3-fold and 4-fold division are mentioned.The fourfold division also occurs under the name of 'floods' (ogha) and 'yokes' (yoga).

Through the path of Stream-Entry,the canker of views is destroyed; through the path of Non-Returning,the canker of sense-desire; through the path of Arahatship,the cankers of existence and ignorance.M.2 shows how to overcome the cankers,namely,through insight,sense-control,avoidance,wise use of the necessities of life,etc.For a commentarial exposition,see Aṭṭhasālinī Tr.I,p.63f:II,pp.475ff.

Khīṇāsava,'one whose cankers are destroyed',or 'one who is canker-free',is a name for the Arahat or Holy One.The state of Arahatship is frequently called āsavakkhaya,'the destruction of the cankers'.Suttas concluding with the attainment of Arahatship by the listeners,often end with the words:"During this utterance,the hearts of the Bhikkhus were freed from the cankers through clinging no more" (anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti).

◎ Concise P-E Dictionary

Āsava

āsava:[m.] 1.that which flows; 2.spirit; 3.discharge from a sore; 4.ideas which intoxicate the mind.

◎ PTS P-E Dictionary

Āsava

Āsava,[fr.ā + sru,would corresp.to a Sk.*āsrava,cp.Sk.āsrāva.The BSk.āśrava is a (wrong) sankritisation of the Pāli āsava,cp.Divy 391 & kṣīnāśrava] that which flows (out or on to) outflow & influx.1.spirit,the intoxicating extract or secretion of a tree or flower,O.C.in Vin.IV,110 (four kinds); B.on D.III,182 (five kinds) DhsA.48; KhA 26; J.IV,222; VI,9.-- 2.discharge from a sore,A.I,124,127 = Pug.30.-- 3.in psychology,t.t.for certain specified ideas which intoxicate the mind (bemuddle it,befoozle it,so that it cannot rise to higher things).Freedom from the “Āsavas" constitutes Arahantship,& the fight for the extinction of these āsavas forms one of the main duties of man.On the difficulty of translating the term see Cpd.227.See also discussion of term āsava (= āsavantī ti āsavā) at DhsA.48 (cp.Expositor pp.63 sq).See also Cpd.227 sq.,& especially Dhs.trsl.291 sq.-- The 4 āsavas are kām° bhav° diṭṭh° avijj°,i.e.sensuality,rebirth (lust of life),speculation and ignorance.-- They are mentioned as such at D.II,81,84,91,94,98,123,126; A.I,165 sq.,196; II,211; III,93,414; IV,79; Ps.I,94,117; Dhs.1099,1448; Nd2 134; Nett 31,114 sq.-- The set of 3,which is probably older (kāma°,bhava°,avijjā°) occurs at M.I,55; A.I,165; III,414; S.IV,256; V,56,189; It.49; Vbh.364.For other connections see Vin.I,14 (anupādāya āsavehi cittani vimucciṁsu),17,20,182; II,202; III,5 (°samudaya,°nirodha etc.); D.I,83,167; III,78,108,130,220,223,230,240,283; M.I,7 sq.,23,35,76,219,279,445 (°ṭhāniya); II,22; III,72,277; S.II,187 sq.(°ehi cittaṁ vimucci); III,45 (id.); IV,107 (id.),20; V,8,28,410; A.I,85 sq.(vaḍḍhanti),98,165 (°samudaya,°nirodha etc.),187; II,154 (°ehi cittaṁ vimuttaṁ),196; III,21,93 (°samudaya,°nirodha etc.),245,387 sq.,410,414; IV,13,146 (°pariyādāna end of the ā.),161 (°vighāta-pariḷāha); V,70,237; Th.2,4,99,101 (pahāsi āsave sabbe); Sn.162,374,535 (pl.āsavāni),546,749,915,1100; Dh.93,253,292; Nd1 331 (pubb°); Vbh.42,64,426; Pug.11,13,27,30 sq.; Miln.419; DhsA.48; ThA.94,173; KhA 26; DA.I,224; Sdhp.1; Pgdp 65 (piyāsava-surā,meaning?).

Referring specially to the extinction (khaya) of the āsavas & to Arahantship following as a result are the foll.passages:(1) āsavānaṁ khaya D.I,156; S.II,29,214; III 57,96 sq,152 sq; IV,105,175; V,92,203,220,271,284; A.I,107 sq.,123 sq.,232 sq.,273,291; II,6,36,44 sq.,149 sq.,214; III 69,114,131,202,306,319 sq.; IV,83 sq.,119,140 sq.,314 sq.; V,10 sq.,36,69,94 sq,105,132,174 sq.,343 sq.; It.49; Pug.27,62; Vbh.334,344; Vism.9; DA.I,224; cp.°parikkhaya A V 343 sq.See also arahatta formula C.-- (2) khīṇāsava (adj.) one whose Āsavas are destroyed (see khīṇa) S.I,13,48,53,146; II 83,239; III,199,128,178; IV,217; A I 77,109,241,266; IV,120,224,370 sq.; V 40,253 sq.; Ps.II 173; cp.parikkhīṇā āsavā A.IV,418,434,451 sq.; āsavakhīṇa Sn.370.-- (3) anāsava (adj.) one who is free from the āsavas,an Arahant Vin.II,148 = 164; D.III,112; S I 130; II,214,222; III,83; IV,128; A.I,81,107 sq,123 sq.,273,291; II,6,36,87,146; III,19,29,114,166; IV,98,140 sq.,314 sq.,400; A.V,10 sqQ,36,242,340; Sn.1105,1133; Dh.94,126,386; Th.I,100; It.75; Nd2 44; Pv.II,615; Pug.27; Vbh.426; Dhs.1101,1451; VvA.9Q Cp.nirāsava ThA.148.-- Opp.sāsava S III 47; V,232; A.I,81 V.242; Dhs.990; Nett 10; Vism.13,438.(Page 114)

◎ Pali Viet Dictionary

Āsava

ĀSAVA:[m] sự chảy đến,sự qui thần,sự can đảm; sự thoát khỏi đau đớn,ý nghĩ đầu độc cho tinh thần,tư tưởng trầm luân --vakkhaya [m] sự diệt tận các pháp trầm luân (phiền não của tâm)

◎ Pali Viet Abhi- Terms

Āsava

āsava:lậu,lậu hoặc,mũ máu,pháp lậu hoặc

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:အာသဝ(ပု)
[အနိပၹႏၷပါဋိပဒိကနာမ္ပုဒ္။ဓာန္၊ဋီ-၌ အာေရွးရွိေသာ သု-ဓာတ္ျဖင့္ ဝစနတၳျပထားေသး၏၊ ေအာက္ပုဒ္(၁) အနက္ၾကည့္]
ၾကာျမင့္စြာ-ထုံထား-စိမ္ထား-အပ္ေသာ(မုဒရက္သီးရည္-စေသာ) အရာဝတၳဳ၊ အရက္၊ ေသရည္၊ စိမ္ရည္။ အာသဝ-လည္းၾကည့္။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:အာသဝ(ပု)
[အာ+သု+ဏ။ အာယတ+သု+ဏ]
(၁) အရက္၊ ေသရည္။ (၂) (အနာမွ) ယိုစီးထြက္ေသာ အညစ္အေၾကး၊ အနာေစး၊ ျပည္,ေသြး,အရိအရြဲ။ (၃) ဆင္းရဲဒုကၡ၊ ေဘးရန္၊ ေဘးဥပဒ္။ (၄) အာသဝမည္ေသာ (ကိေလသာ) တရား။ (က) စကၡဳစေသာ ဒြါရေျခာက္ပါးတို႔မွ ယိုစီးတတ္ ျဖစ္တတ္ေသာတရား။ (ခ) ဓမၼအားျဖင့္ ေဂါၾတဘူတိုင္ေအာင္ တည္ရာဘုံအားျဖင့္ ဘဝဂ္တိုင္ေအာင္ သြားတတ္ (အာ႐ုံျပဳေသာ အားျဖင့္ ျဖစ္တတ္) ေသာတရား။ (ဂ) ရွည္ၾကာစြာေသာ သံသရာဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ (ကိေလသာ) တရား။ အာသဝ-လည္းၾကည့္။ (၅) ကံတရား၊ ရွည္စြာေသာ သံသရာဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ (ကံ) တရား၊ (ဘုံသုံးပါး၌ျဖစ္ေသာ ကံ,ႏွင့္ က်န္ အကုသိုလ္တရား)။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:အာသဝ(တိ)
[အာသဝ+ဏ]
(က) ၾကာျမင့္စြာ-ထုံထား-စိမ္ထား-အပ္ေသာ သျပက္သီးရည္ စသည္-အရက္-ႏွင့္တူေသာ တရား၊ (ကာမာသဝ စသည္)။ (ခ) (အနာမွ) ယိုစီးထြက္ေသာ အညစ္အေၾကး-အနာေစး-ႏွင့္တူေသာ တရား၊ (ကာမာသဝ စသည္)။ အာသဝ (၂) အနက္,(၄) အနက္တို႔လည္း ၾကည့္။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:အာသဝ(တိ)
[အာသာ+ဝ]
အာသာမည္ေသာ နတ္၊ အာသာနတ္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

Āsava

āsava:အာ-သဝ (ပ) (အာ√သု+အ)
ယိုစီးျခင္း။ ေသြးျပည္ဟူေသာ အရိအရည္။ ေသရည္။ အာသေဝါတရား။
အာသဝါနံ သံဝရာယ၊ အာသေဝါတရားတို႔ကို ပိတ္ပင္ျခင္းငွာ။ အာသေဝါတရားေလးပါးတို႔ကား - (၁) ကာမာသဝ။ (၂) ဘဝါသဝ။ (၃) ဒိ႒ာသဝ။ (၄) အဝိဇၨာသဝ။

与 āsava 相似的巴利词:

abbhokāsavāsa

abbhokāsavāsa

abbhokāsavāsī

abbhokāsavāsī

abhiññātasāvaka

abhiññātasāvaka

acchalākhārasavaṇṇa

acchalākhārasavaṇṇa

acelakasāvaka

acelakasāvaka

agāriyasāvaka

agāriyasāvaka

aggasāvaka

aggasāvaka

aggasāvaka

aggasāvaka vatthu

aggasāvakabhāva

aggasāvakabhāva

aggasāvakalakkhaṇappatta

aggasāvakalakkhaṇappatta

aggasāvakaṭṭhāna

aggasāvakaṭṭhāna

aggasāvakaṭṭhāna

aggasāvakayuga

aggasāvako

ājīvakasāvaka

ājīvakasāvaka

ājīvakasāvaka

akasāva

akasāva

ākāsavāsī

ākāsavāsī

akasāvatta

akasāvatta

akhīṇāsava

akhīṇāsava

akhīnāsava

ambavāsavāpi

aṃsakāsāva

aṃsakāsāva

aṃsakāsāva

anāgāmiariyasāvaka

anāgāmiariyasāvaka

anapanītakasāva

anapanītakasāva

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava

anāsava sutta

anāsavacariyaṭṭha

anāsavacariyaṭṭha

anāsavacitta

anāsavacitta

anāsavadhamma

anāsavagāmī

anāsavagāmī

anāsavakathā

anāsavakathā

anāsavamuni

anāsavamuni

anāsavapariggahaṭṭha

anāsavapariggahaṭṭha

anāsavaparipākaṭṭha

anāsavaparipākaṭṭha

anāsavaparipūraṇaṭṭha

anāsavaparipūraṇaṭṭha

anāsavaparivāraṭṭha

anāsavaparivāraṭṭha

anāsavapaṭisambhidā

anāsavapaṭisambhidā

anāsavapaṭisambhidāpāpanaṭṭha

anāsavapaṭisambhidāpāpanaṭṭha

anāsavapaṭisambhidaṭṭha

anāsavapaṭisambhidaṭṭha

anāsavasukha

anāsavasukha

anāsavasutta

anāsavasutta

anāsavaṭṭha

anāsavaṭṭha

aniddhantakasāva

aniddhantakasāva

anikhasāva

anikkasāva

anikkasāva

anikkasāva

anikkasāva

anikkasāva

anikkasāva

觉悟之路 2009-2028
 
巴利语电子辞典 Pali Dictionary
 
 
粤ICP备13026064号