觉悟之路 - 上座部论坛 - 上座部资讯 - 上座部百科 - 巴利三藏  
 

巴利语词库总词条数504,000多条,2012年7月4日完成。
 

搜索 Satta 的结果:

◎ Pali Roots Dictionary

saṭṭa

saṭṭa:သ႗
စု = ဟႎသာ ဗလ ဒါန နိေကတေနသု-ညႇဉ္းဆဲျခင္း,စြမ္းႏိုင္ျခင္း,ေပးကမ္းျခင္း,ေနျခင္းတို႔၌။ သေ႗တိ၊ သ႗ယတိ။

◎ 《パーリ语辞典》

satta

satta:① a.[sajjati sañj の pp.] 懸着せる,執着の,固着の.② m.[Sk.sattva<sat] 有情,衆生,霊.-āvāsa 有情居.-ussada 人々が増盛繁栄する.-paññatti 有情施設.-purohita 人師.-loka 有情世間.-vaṇijjā 人の売買,奴隷商.③ a.[sapati śap の pp.,Sk.śapta] 咀(のろ)われた,呪咀せる.④ num.[Sk.sapta] 七 instr.sattahi; gen.sattannaṃ; loc.sattasu.-aṅga 七肢椅子,凭椅.-āgārika 七家を托鉢する.-ālopika 七口を食する.-āha 七日.-āhaṃ acc.adv.七日で,七日には.-āha-kālika 七日薬.-ussada 七処平満; 七突起地獄.-ussadā 七增盛 [煩悩] .-ṭṭhāna 七処.-tanti-vīṇā 七絃の琶琵.-tāla 七多羅樹(の高さ).-tiṃsa 三十七.-daha 七湖.-ppatiṭṭha 七処斉整.-bhūmaka 七階の.-ratana 七宝.-vassika 七才の,七年の.-vīsati 二十七.-satika 七百の.-sattati 七十七.-sarā 七湖.

◎ 《巴利语汇解》

satta

satta:众生。又译作有情。“satta”的原意为执著、执取。如《清净道论》中说:
“有情者,以欲贪对色等诸蕴执著、执迷为有情。如世尊这样说:‘拉塔,若对色欲求、贪爱、喜欢、渴爱、执著、执迷,所以称为有情。若对受……想……行……识欲求、贪爱、喜欢、渴爱、执著、执迷,所以称为有情。’(S.3.161)”(Vm.256)
佛教常用有情表示一切拥有命根的生命。

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,【形】 七。 ~ka,【中】 七个一伙。 ~kkhattuŋ,【副】 七次。 ~guṇa,【形】 七倍的。 ~tanti,【形】 有七线的。 ~tālamatta,【形】有七棵棕榈树的高度。 ~tiŋsā,【阴】 三十七。 ~paṇṇī,【阳】 鸭脚树(一种东亚和菲律宾的森林乔木 (Alstonia Scholaris),其树皮过去用作抗间发性病)。。 ~bhūmaka,【形】 有七层楼的。 ~ratana,【中】 七宝(即:金、银、珍珠、红宝石、天青石、珊瑚和钻石)。 ~ratta,【中】 一个星期(七夜)。 ~rasa,~dasa,【形】 十七。 ~vassika,【形】 七岁。 ~vīsati,【阴】 二十七。 ~saṭṭhi,【阴】 六十七。 ~sattati,【阴】 七十七。(p315)

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,(sajjati 的【过分】),已附着,已执着。(p315)

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,【阳】 生物,众生,有情。(p315)

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,4(cp.Vedic sapta),【形】七。sattaka,【中】七个一夥。sattakkhattuṁ,【副】七次。sattaguṇa,【形】七倍的。sattatanti,【形】有七线的。sattatālamatta,【形】有七棵棕榈树的高度。sattatiṁsā,【阴】三十七。sattapaṇṇī,【阳】鸭脚树(黑板树﹐Alstonia Scholaris,其树皮过去用作抗间发性病。七叶窟由此树得名)。sattapanni-guhā﹐七叶树窟(又作七叶窟、七叶园,即七叶树之窟,在王舍城附近。佛灭度后,第一次经典结集即在此举行)。sattabhūmaka,【形】有七层楼的。sattaratana,【中】七宝(即:1.金sovaṇṇa、2.银rūpiya、3.毘琉璃(天青石)veḷuriya、4.水晶phalika、5.红宝石lohitaṅka、6.猫眼石masāragalla、7.珊瑚(砗磲,台语:sian hou5)pavāḷa);七宝另作:1.轮宝cakkaratana、2.象宝hatthiratana、3.马宝assaratana、4.摩尼宝maṇiratana、5.女宝itthiratana、6.居士宝gahapatiratana、7.主兵(将军)宝pariṇāyakaratana。sattaratta,【中】一个星期(七夜)。sattarasa,sattadasa,【形】十七。sattavassika,【形】七岁(七腊)。sattavīsati,【阴】二十七。sattasaṭṭhi,【阴】六十七。sattasattati,【阴】七十七。

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,3 (sapati (诅咒) 的【过分】; Sk.wapta)﹐已诅咒(to curse),已发誓(sworn)。

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,2(Sk.& Vedic sattva,living being; satvan “strong man,warrior,” fr.sant),【阳】生物(a living being),衆生(creature),有情(a sentient)。古译:萌类,刚决,含识,有情类,群萌,闇塞,萨埵(音译)。。《清净道论》(Vism.10.)︰「「有情」──因为他们对於色等五蕴以欲与贪而执著(sattā)极执著(visattā)故为有情(sattā)。」S.5.10./I,135.作:“Kiṁ nu sattoti paccesi,Māra diṭṭhigataṁ nu te; Suddhasaṅkhārapuñjoyaṁ,nayidha sattupalabbhati.“Yathā hi aṅgasambhārā,hoti saddo ratho iti; Evaṁ khandhesu santesu,hoti sattoti sammuti. “Dukkhameva hi sambhoti,dukkhaṁ tiṭṭhati veti ca; Nāññatra dukkhā sambhoti,nāññaṁ dukkhā nirujjhatī”ti.(云何缘有情,魔,你岂非有邪见?唯诸行堆聚,有情不可得。如组合材料,乃名之为车,如有诸蕴在,称之为有情,若痛苦生起、及痛苦止没,苦不由他生,苦不由他灭。) cf.《论事》Kv.p.66;《大义释》MNd.p.439;Mil.p.28.

◎ 《巴汉词典》

Satta

Satta,1 (sajjati 的【过分】),已附著(hanging),已执著(=有情)(clinging or attached to)。cp.āsatta1 & byāsatta(byāsatta)。

◎ 《巴利语字汇》

satta

satta: 七

◎ 《巴利语字汇》

satta

satta: 众生、有情

◎ Buddhist Dictionary

satta

satta:'living being'.This term,just like attāpuggalajīva,and all the other terms denoting 'ego-entity',is to be considered as a merely conventional term (vohāra-vacana),not possessing any reality-value.For the impersonality of all existence.s.anattāparamatthapuggalajīvasattapaṭiccasamuppāda

◎ Concise P-E Dictionary

satta

satta:[pp.of sajjati] attached or clinging to.(m.),a creature; living being.(adj.),(the number),seven.

◎ PTS P-E Dictionary

Satta

Satta,4 (num.) [cp.Vedic sapta,Gr.e(ptά; Av.hapta; Lat.septem,Goth.sibun=E.seven etc.) number seven.It is a collective and concluding (serial) number; its application has spread from the week of 7 days (or nights),and is based on astronomical conception (Babylon!),this science being regarded as mystic,it invests the number with a peculiar magic nimbus.From time-expressions it was transferred to space,esp.when originally connected with time (like satta-bhūmaka the 7--storied palace; the Vimānas with 700 towers:see vimāna 2 & 6; or the 7 great lakes:see sara3; °yojana 7 miles,cp.the 7 league-boots!).Extremely frequent in folklore and fairy tales (cp.7 years of famine in Egypt,7 days’festivals,dragon with 7 heads,7 ravens,7 dwarfs,7 little goats,7 years enchantment,etc.etc.).‹-› For time expressions see in cpds.:°āha,°māsa,°ratta,°vassa.Cp.Sn.446 (vassāni); J.II,91 (kāyā,thick masses); DA.I,25 (of the Buddh.Scriptures:sattahi māsehi saṅgītaṁ); DhA.II,34 (dhanāni),101 (maṅgalā); the collective expression 7 years,7 months,7 days at J.V,48; the 7X70 ñāṇavatthūni S.II,59; and the curious enumeration of heptads at D.I,54.-- Cases:Instr.sattahi D.I,34; Gen.sattannaṁ D.I,56; Loc.sattasu D.II,303=M.I,61.

--aṅga a couch with 7 members (i.e.four legs,head support,foot support,side) Vin.II,149.--aṭṭha seven or eight J.II,101.--āgārika a “seven-houser,” one who turns back from his round,as soon as he has received alms at 7 houses D.I,166.--ālopika a “seven-mouthful,” one who does not eat more than 7 bits D.I,166.--āha (nt.) seven days,a week of 7 days [cp.BSk.saptaka Divy 99] D.II,248; Vin.I,1,139; J.I,78; II,85; IV,360; V,472; VI,37; DhA.I,109; VvA.63.satta° 7 weeks DhA.I,86; cp.satta-satta-divasā J.V,443.--ussada (see ussada 2) having 7 prominences or protuberances (on the body),a sign of a Mahāpurisa D.II,18; III,144,151 (i.e.on both hands,on both feet,on both shoulders,on the back).--guṇa sevenfold Mhvs 25,36.--jaṭa with seven plaits (of hair) J.V,91 (of a hunter).--tanti having 7 strings,a lute VvA.139.--tāla (-matta) (as big as) 7 palm trees DhA.II,62,100.--tiṁsa 37 (see bodhipakkhiya-dhammā).--dina a week Mhvs 11,23.--pakaraṇika mastering the 7 books of the Abhidhamma J.I,312; DhA.III,223.--patiṭṭha sevenfold firm D.II,174; Miln.282.--padaṁ for 7 steps J.VI,351 (Kern,Toev.s.v.“unfailing”).--bhūmaka (pāsāda) (a palace) with 7 stories Mhvs 37,11; J.I,58; IV,378; DhA.I,180,239; IV,209.--māsaṁ (for) seven months PvA.20.--yojanika 7 miles in extent J.V,484.--ratana the 7 royal treasures D.I,88; It.15; J.V,484.--ratta a week J.VI,230 (dve°= a fortnight),304; Sn.570.--vassika 7 years old Miln.9.310; DhA.II,87,89 (sāmaṇera),139; PvA.53 (Saṅkicca arahattaṁ patvā); DhA.III,98 (kumāro arahattaṁ patto); J.V,249.On the age of seven as that of child arahants see Mrs.Rh.D.in Brethren introd.xxx.--vīsati twenty seven DhA.I,4.(Page 673)

◎ PTS P-E Dictionary

Satta

Satta,3 [pp.of sapati to curse; Sk.śapta] cursed,sworn J.III,460; V,445.(Page 673)

◎ PTS P-E Dictionary

Satta

Satta,2 [cp,Vedic sattva living being,satvan “strong man,warrior,” fr.sant] 1.(m.) a living being,creature,a sentient & rational beiṅg a person D.I,17,34,53,82; II,68; A.I,35 sq.,55 sq.; S.I,135; V,41; Vin.I,5; Miln.273; Vism.310 (defn:“rūp’ādisu khandhesu chandarāgena sattā visattā ti sattā,” thus=satta1); Nett 161; DA.I,51,161; VbhA.144.--naraka° a being in purgatory (cp.niraya°) Vism.500.-- 2.(nt.) soul (=jīvita or viññāṇa) Pv.I,81 (gata°=vigata-jīvita PvA.40).‹-› 3.(nt.) substance Vin.I,287.nissatta non-substantial,phenomenal DhsA.38.

--āvāsa abode of sentient beings (see nava1 2) D.III,263,268; A.V,53; Vism.552; VbhA.168.--ussada (see ussada 4) teeming with life,full of people D.I,87,111,131.--loka the world of living creatures SnA 263,442; Vism.205.See also saṅkhāra-loka --vaṇijjā slave trade DA.I,235=A.III,208 (C.:manussa-vikkaya).(Page 673)

◎ PTS P-E Dictionary

Satta

Satta,1 [pp.of sañj sajjati] hanging,clinging or attached to Vin.I,185; D.II,246; Nd1 23,24; Dh.342; J.I,376.Cp.āsatta1 & byāsatta.(Page 673)

◎ Pali-Dictonary from VRI

satta

satta:Seven

◎ Pali Viet Dictionary

SATTA

SATTA:[a] số 7 --ka [nt] một nhóm 7 --kkhattuṃ [ad] 7 lần --guṇa [a] có 7 lần,7 điều --tanti [a] có 7 dây --tālamattā [a] cao lối 7 cây thốt nốt (bằng cây dừa) --tiṃsā [f] số 37 --paṇṇi [m] cây scholaris,là có 7 chĩa --bhūmaka [a] có 7 từng lầu --ratta [nt] 7 đêm,một tuần lễ rasa --dasa [3] số 17 --vassika [a] 7 tuổi --vīsati [f] số 27 --Saṭṭbi [f] số 67 -- sattati [f] số 77

◎ Pali Viet Dictionary

SATTA

SATTA:[m] chúng sinh,sinh vật

◎ Pali Viet Abhi- Terms

satta

satta:chúng sanh,loài hữu tình

◎ Pali Roots Dictionary

satta

satta:သတၱ
စု = ဂတ်ာတဂၤ သမၺႏၶ သႏၴေတသု-သြားျခင္း,က်င္နာ ဆင္းရဲျခင္း,စပ္ဖြဲ႕ျခင္း,ခ်ဲ႕ျခင္းတို႔၌။ သေတၱတိ၊ သတၱယတိ။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သက္+တ)
စြမ္းႏိုင္သည္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သပ္+တ)
က်ိန္ဆဲအပ္သည္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (တိ)
ခုနစ္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√သၪၨ္+တ)
ကပ္ၿငိသည္။ တပ္စြန္းသည္။ ခႏၶာငါးပါးတို႔၌ ၿငိစြန္းသည္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (ပ) (သတ္+ဝါ)
သတၱဝါ။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (ပ) (သတ္+တၱ)
သတၱဝါ။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

satta

satta:သတၱ (န) (သတ္+တၱ)
ထင္ရွားရွိသည္၏ အျဖစ္။

◎ Pali-Dictonary from VRI

sattā

sattā:Existence

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

sattā

sattā:သတၱာ (ဣ) (သတ္+တာ)
ျဖစ္သည္၏ အျဖစ္။ ထင္ရွားျဖစ္ျခင္း။ ထင္ရွားရွိျခင္း။
သတၱာယ မေတၱ၊ ထင္ရွားရွိျခင္းဟူေသာ အနက္၌။

与 Satta 相似的巴利词:

abhabbadesatta

abhabbadesatta

abhayānakasatta

abhāyanakasatta

abhāyanakasatta

abhijjanakasatta

abhijjanakasatta

abhinavasatta

abhinavasatta

abhinavasattapātubhāvadiṭṭhi

abhinavasattapātubhāvadiṭṭhi

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisatta

abhisattarūpa

abhisattarūpa

abhisekasattāha

abhisekasattāha

abodhisatta

abodhisatta

abodhisattatā

abodhisattatā

abodhisattatā

accherasatta

accherasatta

ādānasatta

ādānasatta

addhādhikasattaghaṭikāparimāṇa

ādesatta

adevasatta

adevasatta

adevasatta

adosatta

adosatta

āgatasuddhasatta

āgatasuddhasatta

ahetukasatta

ahetukasatta

akappiyamaṃsasatta

akappiyamaṃsasatta

aladdhalesatta

aladdhalesatta

alepokāsatta

alepokāsatta

alīnasatta

alīnasatta

amānasatta

amānasatta

amanussatta

amanussatta

amanussāvāsatta

amanussāvāsatta

amissakarasatta

amissakarasatta

amissatta

amissatta

anāsatta

anāsatta

anāsattacitta

anāsattacitta

aṅgasadisatta

aṅgasadisatta

anitthigandhapaccekabodhisatta

anitthigandhapaccekabodhisatta

anokāsatta

anokāsatta

anomasatta

anomasatta

anomasatta

anomasatta

anomasattaparibhoga

anomasattaparibhoga

anomasattaparibhogaṭṭha

anomasattaparibhogaṭṭha

antarābhavasatta

antarābhavasatta

antosattāha

antosattāha

antosattāha

anūnasattamāsa

anūnasattamāsa

anusattarūpa

anusattarūpa

anussaraṇasatta

anussaraṇasatta

anvāsatta

anvāsatta

anvāsatta

anvāsatta

anvāsatta

anvāsatta

anvāsattatā

anvāsattatā

觉悟之路 2009-2028
 
巴利语电子辞典 Pali Dictionary
 
 
粤ICP备13026064号