觉悟之路 - 上座部论坛 - 上座部资讯 - 上座部百科 - 巴利三藏  
 

巴利语词库总词条数504,000多条,2012年7月4日完成。
 

搜索 Thera 的结果:

◎ 《汉译パーリ语辞典》

thera

thera:m.[Sk.sthavira] 長老,上座,年長.-tara 更長老的,較長老的,上臘.

◎ 《パーリ语辞典》

thera

thera:m.[Sk.sthavira] 長老,上座,年長.-tara より長老の,上臘.

◎ 《パーリ语辞典》

thera

thera:m.[Sk.sthavira] 長老,上座,年長.karaṇa-dhamma上座な作る法[四种].-tara より長老の,上臘.-pariveṇa[职]长老房

◎ 《巴利语汇解》

thera

thera:长老。又作上座。一般是指十个瓦萨或以上的比库。有时相对于瓦萨较小的比库来说,大瓦萨比库也可称为上座(thera)或较年长者(vuḍḍhatara)。

◎ 《巴汉词典》

Thera

Thera,【阳】上座,长老,长者,有十个戒腊以上的比丘。【形】老,年长者。Theragāthā,【阴】《长老偈》。Theravāda(梵sthāvira他鞞罗),【阳】长老的教义,南传佛教,上座部,长老说佛教。therā bhikkhū,长老比丘,上弟子。 majjhimā bhikkhū,navā bhikkhū,中腊比丘、年少比丘(中、下弟子)。

◎ 《巴英术语汇编》

Thera

Thera:〔长老,〕戒腊十年以上的比丘。

◎ 《巴汉佛学辞汇》

Thera

Thera:长老

◎ Pali Myanmar Dictionary

thera

thera: thera(pu)
ေထရ(ပု)
[thera+a]
[ေထရ+အ]

◎ Pali Myanmar Dictionary

thera

thera: thera(ti)
ေထရ(တိ)
[thera+ṇa]
[ေထရ+ဏ]

◎ Pali Myanmar Dictionary

thera

thera: thera(pu)
ေထရ(ပု)
[yadicchā]
[ယဒိစၧာနာမ္]

◎ Pali Myanmar Dictionary

thera

thera: thera(ti)
ေထရ(တိ)
[dhā+ira.,ṭī.254-5.ṭhā+ira.sūci.]
[ဓာ+ဣရ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၄-၅။ ဌာ+ဣရ။ သူစိ။]

◎ Pali Myanmar Dictionary

thera

thera: thera(ti)
ေထရ(တိ)
[thira+ṇa.thi+ira=ra.sāsane thirabhāvaṃ pattoti thero.suttani,ṭṭha,2.79.thiranti daḷhī bhavantīti thirā,...sīlakkhandhādiguṇā.te etesamatthīti therā,mahākassapādayo.athavā ṭhanti pavattanti sampayuttadhammā etenātithi,ṭhassa tho,sīlakkhandhādiguṇo.thietesamatthīti therā,mahākassapādayo.kaṅkhā,yo,mahāṭī,1.16.(-maṇimañjū,1.11).thī-nitea therī.(vīra-saṃ)]
[ထိရ+ဏ။ ထိ+ဣရ=ရ။ သာသေန ထိရဘာဝံ ပေတၱာတိ ေထေရာ။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၂။ ၇၉။ ထိရႏၲိ ဒဠႇီ ဘဝႏၲီတိ ထိရာ၊ ...သီလကၡႏၶာဒိဂုဏာ။ ေတ ဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ အထဝါ ဌႏၲိ ပဝတၱႏၲိ သမၸယုတၱဓမၼာ ဧေတနာတိထိ၊ ဌႆ ေထာ၊ သီလကၡႏၶာဒိဂုေဏာ။ ထိဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ (-မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၁၁)။ ထီ-၌ ေထရီ။ (သၳဲဝီရ-သံ)]

◎ Concise P-E Dictionary

thera

thera:[m.] an elder; a senior; a monk who has spent 10 years from his upasampadā.adj.old; elder.

◎ PTS P-E Dictionary

Thera

Thera,[Vedic sthavira.Derivation uncertain.It may come from sthā in sense of standing over,lasting (one year or more),cp.thāvara old age,then “old=venerable”; (in meaning to be compared w.Lat.senior,etc.from num.sem “one”=one year old,i.e.lasting over one and many more years).Cp.also vetus=Gr.e]/tos,year,E.wether,one year old ram,as cpd.w.veteran,old man.Or it may come from sthā in der.*stheǔā in sthūra (sthūla:see etym.under thūla) thus,“strong= venerable”] t.t.only used with ref.to the bhikkhus of Gotama Buddha’s community.-- (a) (adj.) senior,Vin.I,47,290 (th.bhikkhū opp.navā bh.),159 (th.bhikkhu a senior bh.opp.to navaka bh.a novice),187; II,16,212.Therânutherā bhikkhū seniors & those next to them in age dating not from birth,but from admission to the Order).Three grades are distinguished,thera bh.,majjhima bh.,nava bh.,at D.I,78.-- See also A.II,23,147,168; V,201,348; D.III,123 sq.,218; Dh.260,261.In Saṅgha-thera,used of Bhikkhus not senior in the Order,the word thera means distinguished.Vin.II,212,303.In Mahāthera the meaning,as applied to the 80 bhikkhus so called,must also have some similar meaning Dīpv IV.5 Psalms of the Brethren xxxvi.; J.V,456.At A.II,22 it is said that a bhikkhu,however junior,may be called thera on account of his wisdom.It is added that four characteristics make a man a thera --high character,knowing the essential doctrines by heart,practising the four Jhānas,and being conscious of having attained freedom through the destruction of the mental intoxications.It is already clear that at a very early date,before the Aṅguttara reached its extant shape,a secondary meaning of thera was tending to supplant that of senior-that is,not the senior of the whole Order,but the senior of such a part of the Saṅgha as live in the same locality,or are carrying out the same function.-- Note.thera in thero vassiko at S.IV,161 is to be read tero-vassiko.

--gāthā hymns of senior bhikkhus,N.of a canonical book,incorporated in the Khuddaka-Nikāya.Theratara,very senior,oppd to navatara,novice D.II,154.--vāda the doctrine of the Theras,the original Buddhist doctrine M.I,164; Dpvs.IV,6,13.(Page 310)

◎ Pali Proper Names Dictionary

Thera

Thera:Name of a monk in Rājagaha.He lived in solitude,the virtues of which state he extolled.Hearing this,the Buddha sent for him and taught him how the solitary life could be perfected in detail (S.ii.282f).

◎ Pali Viet Dictionary

THERA

THERA:[a] Thượng tọa,bậc đàn anh,vị tỳ khưu được mười năm từ khi tu [adj] thuộc già cả,trưởng lão --gāthā [f] kệ ngôn của các vị trưởng lão --vādā [m] Thượng tọa thuyết,phái Nam tông,phái Bảo thủ hay Nguyên thủy

◎ Pali Viet Vinaya Terms

thera

thera:(bhikkhu)từ gọi vị tỳ khưu có tối thiểu mười hạ tỳ khưu ,tính từ ngày thọ đại giới tiêu chuẩn ít nhất có thể cho người khác thọ đại giới tăng gọi thera,ni gọi therī đối với vị trên hai mươi hạ,ghép thêm chữ mahā phía trước

◎ Pali Viet Abhi- Terms

thera

thera:vị trưởng lão

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ(တိ)
[ထိရ+ဏ။ ထိ+ဣရ=ရ။ သာသေန ထိရဘာဝံ ပေတၱာတိ ေထေရာ။ သုတၱနိ၊ ႒၊ ၂။ ၇၉။ ထိရႏၲိ ဒဠႇီ ဘဝႏၲီတိ ထိရာ၊ ...သီလကၡႏၶာဒိဂုဏာ။ ေတ ဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ အထဝါ ဌႏၲိ ပဝတၱႏၲိ သမၸယုတၱဓမၼာ ဧေတနာတိထိ၊ ဌႆ ေထာ၊ သီလကၡႏၶာဒိဂုေဏာ။ ထိဧေတသမတၳီတိ ေထရာ၊ မဟာကႆပါဒေယာ။ ကခၤါ၊ ေယာ၊ မဟာဋီ၊ ၁။ ၁၆။ (-မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၁၁)။ ထီ-၌ ေထရီ။ (သၳဲဝီရ-သံ)]
(ဓမၼ) ေထရ္၊ (က) (သာသနာေတာ္၌) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-သည္၏အျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ သီလ-စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိေသာ၊ သူ။ (ခ) ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-မြန္ျမတ္-ေသာ သႏၲိ နိဗၺာန္ဟူေသာ အာ႐ုံရွိေသာ၊ ျမဲျမံ-ခိုင္ခံ့-မြန္ျမတ္-ေသာ သႏၲိနိဗၺာန္ကို အာ႐ုံျပဳႏိုင္ေသာ၊ သူ။ (ဂ) ၾကံ့ခိုင္-က်န္းမာ-ေတာင့္တင္း-ေသာ ကိုယ္ခႏၶာရွိေသာ၊ သူ။ ထိရ-(၂)-ၾကည့္။ ေထရိက-(၂)-လည္းၾကည့္။ (ဃ) မိမိထက္-သိကၡာ-ဝါ-ႀကီးေသာ၊ သူ၊ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး၊ သံဃ-ေထရ္။ မူရင္းၾကည့္ပါ။ ေထရာဓိက-လည္းၾကည့္။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ(တိ)
[ဓာ+ဣရ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂၅၄-၅။ ဌာ+ဣရ။ သူစိ။]
(ဇာတိ) ေထရ္၊ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလ၌ တည္ေသာ၊ သူ၊ (က) အသက္-အရြယ္-ႀကီးေသာ၊ သူ။ (ခ) အိုမင္းေသာ၊ သူ၊ သူအို။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ(ပု)
[ယဒိစၧာနာမ္]
ေထရ-အမည္ရွိေသာ (ရဟန္းေတာ္)။ ေထရက-လည္းၾကည့္။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ(တိ)
[ေထရ+ဏ]
(၁) (မဟာကႆပ-စေသာ) မေထရ္တို႔၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ-အယူ-စကား-အနက္အဆုံးအျဖတ္ 'ဝါဒ'။ (၂) (သာသနာေတာ္၌) ျမဲျမံ-တည္တံ့-ေသာ ေထရ္၏အျဖစ္ (ထိရဂုဏ္)။ ေထရကာရက-ၾကည့္။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ(ပု)
[ေထရ+အ]
ေထရ-သုတ္၊ မေထရ္ႀကီးမ်ားႏွင့္စပ္၍ ေဟာျပရာသုတ္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ (တိ)
ျမဲျမံခိုင္ခံ့သည္။ သီတင္းႀကီးသည္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

thera

thera:ေထရ (ပ)
ႀကီးရင့္ေသာ သူ။ ဆယ္ဝါ ရၿပီးေသာ ရဟန္း။ မေထရ္။

与 Thera 相似的巴利词:

abbhañjanadāyaka thera

abhayagiritthera

abhayagiritthera

abhayatthera

abhayatthera

abhayattherasadisa

abhayattherasadisa

abhibhūtatthera

abhibhūtatthera

abhibhūthera

abhibhūthera

ābhidhammikagodattatthera

ābhidhammikagodattatthera

ābhidhammikatthera

ābhidhammikatthera

abhiñjika thera

acala-thera

ācariyadhammapālatthera

ācariyadhammapālatthera

ācariyatthera

ācariyatthera

ācariyattheravāda

ācariyattheravāda

addhacandiya thera

aḍḍhacandiyatthera

aḍḍhacandiyatthera

addhacelaka thera

aḍḍhaceḷakatthera

aḍḍhaceḷakatthera

ādhāradāyaka thera

adhopupphiya thera

aggapupphiya thera

ajeliphaladāyakatthera

ajeliphaladāyakatthera

ajeliphaladāyakattherāpadāna

ajeliphaladāyakattherāpadāna

ajinatthera

ajinatthera

ajinattheragāthā

ajinattheragāthā

ajinattheragāthāvaṇṇanā

ajinattheragāthāvaṇṇanā

ajjunapupphiya thera

ajjunapupphiyatthera

ajjunapupphiyatthera

ajjunatthera

ajjunatthera

ajjunattheragāthā

ajjunattheragāthā

ajjunattheragāthāvaṇṇanā

ajjunattheragāthāvaṇṇanā

akkantasaññaka thera

aḷakadevatthera

aḷakadevatthera

ālambanadāyaka thera

ālambaṇadāyakatthera

ālambaṇadāyakatthera

ālapitatthera

ālapitatthera

alasatthera

alasatthera

alasatthera

āluvadāyaka thera

āmandaphaladāyaka thera

ambadāyaka thera

ambadāyakatthera

ambadāyakatthera

ambadāyakattheraapadāna

ambadāyakattheraapadāna

ambagopakatthera

ambagopakatthera

ambakhādakamahātissatthera

ambakhādakamahātissatthera

ambaphaliyatthera

ambaphaliyatthera

ambaphaliyattheraapadāna

ambaphaliyattheraapadāna

ambapiṇḍiyatthera

ambapiṇḍiyatthera

ambapiṇḍiyattheraapadāna

ambapiṇḍiyattheraapadāna

ambāṭakadāyakatthera

ambāṭakadāyakatthera

ambāṭakadāyakattherāpadāna

ambāṭakadāyakattherāpadāna

ambātakiya thera

ambāṭakiyatthera

ambāṭakiyatthera

ambāṭakiyattheraapadāna

ambāṭakiyattheraapadāna

ambayāgadāyaka thera

ambayāgadāyakatthera

ambayāgadāyakatthera

ambayāgadāyakattheraapadāna

ambayāgadāyakattheraapadāna

ambayāgudāyakattheraapadāna

ambayāgudāyakattheraapadāna

amodaphaliyatthera

amodaphaliyatthera

amodaphaliyattheraapadāna

觉悟之路 2009-2028
 
巴利语电子辞典 Pali Dictionary
 
 
粤ICP备13026064号