觉悟之路 - 上座部论坛 - 上座部资讯 - 上座部百科 - 巴利三藏  
 

巴利语词库总词条数504,000多条,2012年7月4日完成。
 

搜索 jāti 的结果:

◎ Pali Myanmar Dictionary

jaṭī

jaṭī: jaṭī(ti)
ဇဋီ(တိ)
[jaṭā+ī.jaṭā assa atthīti jaṭī,jaṭādharo.rū,ṭī.154.thī-nitea jaṭinī]
[ဇဋာ+ဤ။ ဇဋာ အႆ အတၳီတိ ဇဋီ၊ ဇဋာဓေရာ။ ႐ူ၊ဋီ။၁၅၄။ထီ-၌ ဇဋိနီ]

◎ Pali-Dictonary from VRI

jaṭī

jaṭī:Wearing matted hair

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

jaṭī

jaṭī:ဇဋီ (တိ)
[ဇဋာ+ဤ။ ဇဋာ အႆ အတၳီတိ ဇဋီ၊ ဇဋာဓေရာ။ ႐ူ၊ဋီ။၁၅၄။ထီ-၌ ဇဋိနီ]
ဆံက်စ္ရွိေသာ၊ သူ၊ ရေသ့။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

jaṭī

jaṭī:ဇဋီ (ပ)
ေညာင္ၾကတ္ပင္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

jaṭī

jaṭī:ဇဋီ (ပ) (√ဇဋ္+ဤ)
ဆံက်စ္ရွိေသာ ရေသ့။

◎ 《汉译パーリ语辞典》

jāti

jāti:f.[〃 cf.janati] 生,誕生,出生,血統,種類.instr.abl.loc.jātiyā,jaccā; abl.jātito; loc.jātiyaṃ.-kkhaya 生的滅盡.-kkhetta 誕生剎土(the realm of rebirth).-thaddha 生傲慢.-thera 依階級區分(by rank)的長老.-paññā 生得慧.-pabhava 生的發生.-puppha 樹花的名.-bhaya 生的怖畏.-bhūmi 自然的土地.-mada 生憍.-lesa 種似(種類種性-類似).-vāda 出生論,血統說.-sampanna 生具足.-sambhava 生的起源.-saṃsāra 生死輪廻.-ssarañāṇa 前生追憶的智,宿命智.

◎ 《パーリ语辞典》

jāti

jāti:f.[〃 cf.janati] 生,誕生,生れ,血統,種類.instr.abl.loc.jātiyā,jaccā; abl.jātito; loc.jātiyaṃ.-kkhaya 生の滅尽.-kkhetta生誕剎土.-thaddha 生傲慢.-thera 階級による長老.-paññā生得慧.-pabhava 生の発生.-puppha 樹花の名.-bhaya 生の怖畏.-bhūmi 自然の土地.-mada 生憍.-lesa種似.-vāda 出生論,血統説.-sampanna 生具足.-sambhava 生の起源.-saṃsāra 生死輪廻.-ssarañāṇa 前生追憶の智,宿命智.

◎ 《パーリ语辞典》

jāti

jāti:f.[〃 cf.janati] 生,誕生,生れ,血統,種類.instr.abl.loc.jātiyā,jaccā; abl.jātito; loc.jātiyaṃ.-kkhaya 生の滅尽.-kkhetta生誕剎土.-khayanta生の尽边.-jarā-maraṇa-khaya生老死の灭尽.-thaddha 生傲慢.-thera 階級による長老.-paññā生得慧.-pabhava 生の発生.-puppha 樹花の名.-pūjanā素馨(ジャスミン)供养.-bhaya 生の怖畏.-bhūmi 自然の土地.-mada 生憍.-maraṇa-pāragū生死の彼岸に到り.-maraṇa-saṁsāra生死轮回.-rūpa生色.-lesa種似.-loha地金,自然鉱.-vāda 出生論,血統説.-sampanna 生具足.-sambhava 生の起源.-saṃsāra 生死輪廻.-ssarañāṇa 前生追憶の智,宿命智

◎ 《巴汉词典》

Jāti

Jāti,【阴】 出生,再生,种族,民族,系谱,一种,一种类。~kosa,【阳】 肉豆蔻衣〔干皮〕(一种香料)。 ~kkhaya,【阳】 铲除再生的机会。 ~kkhetta,【中】 出生地,再生的界。 ~tthaddha,【形】 以(生)世家为骄傲的。 ~nirodha,【 阳】 生灭(再生的终止)。 ~phala,【 中】肉豆寇(一种常绿的热带小乔木 (Myristica fragrans),原产摩鹿加群岛,但由于它的球形黄色核果产生肉豆蔻和豆蔻香料,已广泛栽培)。 ~mantu,【形】 出生的良好(好世家),有真正的质量。 ~vāda,【阳】 讨论有关亲子关系的事。 ~sampanna,【形】出生在良好或高贵的家庭。 ~sumanā,【 阴 】 大 花 素 馨 ( 一种 大 花 的 东印 度 群 岛 茉莉 属 植 物 (Jasminumgrandiflorum),常栽培作香料和装饰)。 ~ssara,【形】 记忆前生的。~hiṅgulaka,【中】 天然的朱红。(p135)

◎ 《巴汉词典》

Jāti

Jāti,【阴】1.出生,再生(birth,rebirth,possibility of rebirth,“future life” )。2.种族,民族,系谱( descent,race,rank,genealogy)。3.种,种类(a sort of,kind of),4.本性(birth or nature,natural (opp.artificial); or genuine,pure,excellent)。Instr.jātiyā & jaccā; Abl.jātiyā & jātito; Loc.jātiyaṁ & jātiyā。jātikosa,【阳】肉豆蔻衣〔乾皮〕(一种香料)。jātikkhaya,【阳】铲除再生的机会。jātikkhetta,【中】出生地,再生的界。jātitthaddha,【形】以 (生)世家为骄傲的。jātinirodha,【阳】再生的终止(the extermination of (the cause of) rebirth Vin I.1)。jātiphala,【中】肉豆寇(一种常绿的热带小乔木 (Myristica fragrans),原产摩鹿加群岛,但由於它的球形黄色核果产生肉豆蔻和豆蔻香料,已广泛栽培)。jātibhaya﹐再生之畏(the fear of rebirth A II.121)。jātibhūmi﹐生地,所生长之土地,乡野田舍之地(natural ground,in jātibhūmaka,jātibhūmika,jātibhūmiya living on natural)。jātimantu,【形】出生的良好(好世家),有真正的特质。jātimada﹐种族的骄傲。jātivāda,【阳】讨论有关亲子关系的事。jātisampanna,【形】出生在良好或高贵的家庭。jātisambhava﹐生的源头(the origin of birth)。jātisumanā,【 阴 】大花素馨(一种大花的东印度群岛茉莉属植物 (Jasminum grandiflorum),常栽培作香料和装饰)。jātissara,【形】记忆前生的。jātihiṅgulaka,【中】天然的朱红。jāti jāti punappunaṁ﹐生生世世。《律藏》(Vin.Mv.93.):Yaṁ,bhikkhave,mātukucchismiṁ paṭhamaṁ cittaṁ uppannaṁ,paṭhamaṁ viññāṇaṁ pātubhūtaṁ tadupādāya sāvassa jāti.Anujānāmi,bhikkhave,gabbhavīsaṁ upasampādetunti.(诸比丘!凡是第一心已被生在母的子宫者,第一识已出现;取它后,它如此应是‘生’。)S.12.2./II,3.作:“Katamā ca,bhikkhave,jāti? Yā tesaṁ tesaṁ sattānaṁ tamhi tamhi sattanikāye jāti sañjāti okkanti nibbatti abhinibbatti khandhānaṁ pātubhāvo āyatanānaṁ paṭilābho. Ayaṁ vuccati,bhikkhave,jāti.(诸比丘!什么是‘生’呢?凡是各种有情,於各种有情类之生(jāti)、和合发生(sañjāti)、趣入(okkanti进入)、出现、诸蕴显现(khandhānaṁ pātubhāvo),诸处获得(āyatanānaṁ paṭilābho),诸比丘!以此谓之生(jāti)。) (《分别论》(Vbh.99.;CS:p.104) 同)(okkantikkhaṇa﹐投胎刹那)

◎ 《巴利语字汇》

jāti

jāti: 生、形成【janati的〔过分〕】

◎ Pali Myanmar Dictionary

jāti

jāti: jāti(thī)
ဇာတိ(ထီ)
[jana+ti..9va,576,779,792.ka.585.rū.619.nīti,sutta.1189.jātieieaatthuddhāra-abhi,ṭṭha,2.89.paṭisaṃ,ṭṭha,1.132.visuddhi,2.129.vimāna,ṭṭha.25.mahāni,ṭṭha.59.sārattha,3.171.]
[ဇန+တိ။ ဓာန္။ ၉ဝ၊၅၇၆၊၇၇၉၊၇၉၂။ ကစၥည္း။၅၈၅။ ႐ူ။၆၁၉။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၈၉။ ဇာတိ၏အတၳဳဒၶါရကို-အဘိ၊႒၊၂။၈၉။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၃၂။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁၂၉။ ဝိမာန၊႒။၂၅။ မဟာနိ၊႒။၅၉။ သာရတၳ၊၃။၁၇၁တို႔ၾကည့္။]

◎ Buddhist Dictionary

jāti

jāti:'birth',comprises the entire embryonic process beginning with conception and ending with parturition.

"The birth of beings belonging to this or that order of beings,their being born,their conception (okkanti) and springing into existence,the manifestation of the groups (corporeality,feeling,perception,mental formations,consciousness; s.khandha),the acquiring of their sensitive organs:this is called birth" (D.22).For its conditioning by the prenatal kamma-process (kamma-bhava; s.bhava),s.paṭiccasamuppāda (9,10),paṭisandhi

◎ Concise P-E Dictionary

jāti

jāti:[f.] birth; rebirth; race; nation; genealogy; a sort of; a kind of.

◎ PTS P-E Dictionary

Jāti

Jāti,(f.) [see janati & cp.Gr.geneά,gέnesis; Lat.gens; Goth.kind-ins].-- Instr.jātiyā (Sn.423) & jaccā (D.II,8; J.III,395; Dh.393); Abl.jātiyā (S.I,88) & jātito (by descent:D.II,8); Loc.jātiyaṁ (PvA.10) & jātiyā (PvA.78).-- 1.birth,rebirth,possibility of rebirth,“future life” as disposition to be born again,“former life” as cause of this life.Defined (cp.the corresp.expln of jarā) as:yā tesaṁ tesaṁ sattanaṁ tamhi tamhi satta-nikāye jāti sañjāti okkanti abhinibbatti khandhānaṁ pātubhāvo āyataṇānaṁ paṭilābho D.II,305 =S.II,3=Nd2 257.-- Jāti is a condition precedent of age,sickness & death,and is fraught with sorrow,pain & disappointment.It is itself the final outcome of a kamma,resting on avijjā,performed in anterior births; & forms thus the concluding link in the chain of the Paṭicca-samuppāda.Under the first aspect it is enumd in various formulæ,either in full or abbreviated (see Nd2 258),viz,(a) as (1) jāti,(2) jarā,(3) vyādhi,(4) maraṇa,(5) sokaparidevadukkhadomanass’upāyāsa in the dukkhaṁ ariyasaccaṁ (the noble truth of what is misfortune) Vin.I,10; A.I,176; III,416; °dhamma destined to be born,etc.M.I,161 sq.,173; -- A.V,216; Nd2 258,304,630,etc.,in var.connections (referring to some dukkha).-- (b) as Nos.1--4:Nd2 254,494b; J.I,168,etc.-- (c) as Nos.1,2,4 (the standard quotation,implying the whole series 1--5):S.V,224; A.V,144; jātipaccayā jarāmaraṇaṁ Vin.I,1; D.II,31,57,etc.; °ika A.II,11,173; °īya M.I,280; Nd2 40.-- (d) to this is sometimes added (as summing up) saṁsāra:Nd2 282f; cp.kicchaṁ loko āpanno jāyati ca jīyati ca mīyati ca cavati ca uppajjati ca D.II,30.-- (e) as Nos.1+4:pahīna-jātimaraṇa (adj.) (=free from life & death,i.e.saṁsāra) A.I,162; °bhayassa pāraga A.II,15; °kovida Sn.484; atāri °ṁ asesaṁ Sn.355 (cp.500); °assa pāraga Sn.32.-- (f)=e+saṁsāra (cp.d):sattā gacchanti saṁsāraṁ jātimaraṇagāmino A.II,12=52; jātimaraṇasaṁsāraṁ ye vajanti punappunaṁ ...avijjāy’eva sā gati Sn.729.-- (g) as Nos.1+2,which implies the whole series:atāri so jātijaraṁ A.I,133= Sn.1048; jātijar’upaga Sn.725=It.106; saṁyojanaṁ jātijarāya chetvā It.42; -- Sn.1052,1060; Dh.238,348; cp.jāti ādinā nihīna PvA.198.-- Other phrases & applications:Various rebirths are seen by one who has perfect insight into all happening & remembers his former existences (D.I,81; III,50; A.I,164; M.II,20).Arahantship implies the impossibility of a future rebirth:see formula khīṇā jāti (M.I,139; Sn.p.16,etc.) and arahant II.A:jātiyā parimuccati S.I,88; jātiṁ bhabbo pahātuṁ A.V,144 sq.-- antimā jāti the last rebirth D.II,15 (cp.carima); purimā j.a former existence PvA.1; atītajātiyaṁ in a former life (=pure) PvA.10.On jāti as dukkha see Vism.498--501.‹-› 2.descent,race,rank,genealogy (cp.fuή,genus),often combd w.gotta.Two grades of descent are enumd at Vin.IV,6 as hīnā jāti (low birth),consisting of Candāḷa,Veṇa,Nesāda,Rathakāra & Pukkusa; and ukkaṭṭhā j.(superior birth),comprising Khattiyas & Brāhmaṇas.-- The var.meanings of jāti are given by Bdhgh at Vism.498,499 in the foll.classification (with examples) bhava,nikāya,saṅkhata-lakkhaṇa,paṭisandhi,pasūti,kula,ariya-sīla.-- Kiṁ hi jāti karissati? What difference makes his parentage? D.I,121; jāti-rājāno kings of birth,genuine kings J.I,338; na naṁ jāti nivāresi brahmalok’ûpapattiyā Sn.139; jātiṁ akkhāhi tell me the rank of his father & mother Sn.421,1004; cp.462; na jaccā vasalo hoti Sn.136; 142; id.w.brāhmaṇo Sn.650; with nāma & gotta in the description of a man jātiyā nāmena gottena,etc.Vin.IV,6; jātito nāmato gottato by descent,personal & family name D ii.8; cp.jāti - gotta - kula J ii.3.See also j.-- vāda.-- 3.a sort of,kind of (cp.jāta 3):catujātigandha four kinds of scent J.I,265; II,291.‹-› 4.(jāti°) by (mere) birth or nature,natural (opp.artificial); or genuine,pure,excellent (opp.adulterated,inferior),cp.jāta 1 (b):in cpds.,like °maṇi,°vīṇā,etc.

--kkhaya the destruction of the chance of being reborn S.V,168; A.I,167; Sn.209,517,743; Dh.423.--khetta the realm of rebirth PvA.138 (=dasa cakkavāḷasahassāni); --thaddha conceited,proud of birth Sn.104 (+dhanatthaddha,gotta°:proud of wealth & name); --thera a Th.by rank D.III,218; --nirodha the extermination of (the cause of) rebirth Vin.I,1≈; --pabhava the origin or root of existence Sn.728; --puppha nutmeg J.VI,367; --bhaya the fear of rebirth A.II,121; --bhūmi natural ground,in °bhūmaka,°bhūmika,°bhūmiya living on nat.gr.(vassaṁ vasati) M.I,145; A.III,366; --maṇi a genuine precious stone J.II,417; --maya constituting birth,being like birth ThA.285; --vāda reputation of birth,character of descent,parentage.The 1st of the 5 characteristics constituting a “well-bred” brahmin:yāva sattamā pitāmahāyugā akkhitto anupakkuṭṭho jātivādena “of unblemished parentage back to the 7th generation” D.I,120,etc.(=DA.I,281); A.I,166; III,152,223; Sn.315,596.Cp.gotta-vāda (e.g.D.I,99); --vibhaṅga a characteristic of birth,a distinction in descent Sn.600; --vīṇā a first-class lute J.II,249; --sampanna endowed with (pure) birth (in phrase khattiyo muddhâvasitto j.°) A.III,152; --sambhava the origin of birth A.I,142; III,311; J.I,168; --sambheda difference of rank DhA.I,166; --saṁsāra the cycle of transmigration,the saṁsāra of rebirths (see above 1 d.f.):pahīna left behind,overcome (by an Arahant) M.I,139; A.III,84,86; °ṁ khepetvā id.Th.2,168; vitiṇṇo j.° n’atthi tassa punabbhavo Sn.746; --sindhava a well-bred horse J.II,97; --ssara the remembrance of (former) births (°ñāṇa) J.I,167; IV,29; DhA.II,27; IV,51; cp.cutûpapāta-ñāṇa); --hiṅgulaka (& hingulikā) natural vermilion J.V,67; VvA.4,168,324.(Page 281)

◎ Pali-Dictonary from VRI

jāti

jāti:The great-flowered jasmine

◎ Pali-Dictonary from VRI

jāti

jāti:Birth; a birth or existence in the Buddhist sense,re-birth,renewed existence; lineage,family,caste; sort,kind,variety

◎ Pali Viet Dictionary

JĀTI

JĀTI:[f] sự sanh sản,tái sanh,dòng dõi,dân tộc,số phận của một loại gia hệ --kosa [m] kim đầu tượng của hột nhục đầu khấu --kkhaya [m] sự tiêu hủy dịp đi tái sanh --kkhetta [nt] sinh quán --tthaddha [a] hãnh diện với sự sanh của mình --nirodha [m] diệt tắt sự tái sanh --phala [nt] trái đầu khấu --mantu [a] sinh ra tốt đẹp,có nhiều đặc tài --vāda [m] bàn luận về dòng giống tổ tiên --sampanna [a] sanh ra nơi dòng quí phái --sumanā [f] hoa lài --ssara [a] nhớ được tiền kiếp --hiṅgulaka [f] màu đỏ tự nhiên

◎ Pali Viet Abhi- Terms

jāti

jāti:sự sanh ra,sanh,sanh chủng,kiếp sống

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

jāti

jāti:ဇာတိ(ထီ)
[ဇန+တိ။ ဓာန္။ ၉ဝ၊၅၇၆၊၇၇၉၊၇၉၂။ ကစၥည္း။၅၈၅။ ႐ူ။၆၁၉။နီတိ၊သုတၱ။၁၁၈၉။ ဇာတိ၏အတၳဳဒၶါရကို-အဘိ၊႒၊၂။၈၉။ ပဋိသံ၊႒၊၁။၁၃၂။ ဝိသုဒၶိ၊၂။၁၂၉။ ဝိမာန၊႒။၂၅။ မဟာနိ၊႒။၅၉။ သာရတၳ၊၃။၁၇၁တို႔ၾကည့္။]
(၁) ျဖစ္ျခင္း။ (က) ေမြးဖြားျခင္း။ (ခ) ေပါက္ေရာက္ျခင္း။ (ဂ) ျဖစ္မႈဥပါဒ္၊ ႐ုပ္,နာမ္ခႏၶာတို႔၏ ျဖစ္မႈ ဥပါဒ္ဟူေသာ-မွတ္ေၾကာင္း-လကၡဏာ။ (၂) ဇာတ္၊ အမ်ိဳးအစာ။ (၃) ဇာတ္၊ ဇာတ္သကတ္၊ တူညီမႈ အျခင္းအရာ၊ မကြဲျပားေသာ အသိဉာဏ္,သဒၵါတို႔၏-ျဖစ္ေၾကာင္း-ျဖစ္ရာ-သေဘာတရား။ (၄) ဘဝ၊ အတၱေဘာ၊ ပဋိသေႏၶ,စုတိတို႔ျဖင့္ ပိုင္းျခားအပ္ေသာ ခႏၶာအစဉ္။ (၅) အေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းတရား။ (၆) (က) ျဖစ္ရာဌာန။ (ခ) ေမြးဖြားရာအရပ္။ (ဂ) ဥပပတၱိဘဝ-ပဋိသေႏၶခႏၶာ-၏ ျဖစ္ရာအခါ။ (ဃ) ေမြးဖြားရာအခါ။ (၇) ပဋိသေႏၶ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္း၊ တစ္ခုေသာဘဝ၌ ႐ုပ္,နာမ္ခႏၶာတို႔၏ ေရွးဦးစြာျဖစ္ျခင္း။ (၈) သေဘာ။ (က) ပင္ကိုယ္-ျပကေတာ-သေဘာ။ (ခ) တရားသေဘာ။ (၉) အထူး။ (၁ဝ) ဂိုဏ္း၊ အေပါင္း၊ အက်င့္,အႏြယ္ တူသူတို႔၏ အေပါင္း။ (၁၁) အမိ၊ မိခင္။ (၁၂) အမိဝမ္း၊ မိခင္၏ဝမ္းတိုက္။ (၁၃) အိမ္ျခံ၌ ေမြးဖြားေသာ သတၱဝါ၊ ျခံေပါက္သတၱဝါ။ (၁၄) ထိုေန႔၌ ေမြးဖြားေသာ သတၱဝါ၊ ေမြးဖြားစ သတၱဝါ။ (၁၅) အလိုလိုျဖစ္ေသာ၊ အေလ့ေပါက္ျဖစ္ေသာ (ေတာ)။ (၁၆) ျမတ္ေလးပင္၊ ျမတ္ေလးပန္း။ (၁၇) သီလ၊ အရိယသီလ၊ အရိယာအျဖစ္ကို ျပဳတတ္ေသာ သီလ။ (၁၈) စကားတုံ႔၊ တုံ႔ျပန္ေခ်ဖ်က္ေသာ စကား။ (၁၉) ဇာတိမည္ေသာ (နတ္)။ ဇာတိဘူမက-(၂)-ၾကည့္။ ဇာတိသပၸိခီရ-ၾကည့္။ ဇာတိဥဏၰာ-(၁)-ၾကည့္။ ဇာတိယာဝန-(၂)-ၾကည့္။ ဇာတိယာဝန-(၁)-ၾကည့္။ ဇာတိနာမ-ၾကည့္။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

jāti

jāti:ဇာတိ (ဣ) (√ဇန္+တိ)
ေမြးဖြားျခင္း။ ျဖစ္ျခင္း။ ပဋိသေႏၶေနျခင္း။ အမ်ိဳး။ ခႏၶာအစဥ္။ ပံုသဏၭာန္သေဘာ။ သာမည။ ျမတ္ေလးပင္။
ဇာတိယာ၊ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္။ အမ်ိဳးအားျဖင့္။ ခီဏာ ဇာတိ၊ ပဋိသေႏၶသည္ ကုန္ၿပီ။

◎ Pali-Dictonary from VRI

jātī

jātī:The great-flowered jasmine

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

jātī

jātī:ဇာတီ (ဣ)
ျမတ္ေလးပင္။

与 jāti 相似的巴利词:

-jātika

-jātika

-jātiya

abālajātika

abālajātika

abbajati

abbajati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

abbhañjati

ābhajati

ābhañjati

ābhañjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhigajjati

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

abhijāti

ābhijāti

abhijātihetu

abhijātihetu

abhijātika

abhijātika

abhijātika

abhijātika

abhijātika

abhijātika

abhijātikkhaṇa

abhijātikkhaṇa

abhijātiko

abhijātipaññatti

abhijātipaññatti

abhijātitā

abhijātitā

abhijātiṭṭhāna

abhijātiṭṭhāna

abhijātivantu

abhijātivantu

abhijātivattita

abhijātivattita

abhikūjati

abhikūjati

abhikūjati

abhikūjati

abhikūjati

abhikūjati

abhikūjati

abhinibbhijjati

abhinibbhijjati

abhinibbijjati

abhinibbijjati

abhinibbijjati

abhinibbijjati

abhinikūjati

abhinikūjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinipajjati

abhinippajjati

abhinippajjati

abhinippajjati

abhinippajjati

abhinipphajjati

abhinipphajjati

abhinipphajjati

abhinipphajjati

abhinipphajjati

abhinipphajjati

abhinipphajjati

觉悟之路 2009-2028
 
巴利语电子辞典 Pali Dictionary
 
 
粤ICP备13026064号