觉悟之路 - 上座部论坛 - 上座部资讯 - 上座部百科 - 巴利三藏  
 

巴利语词库总词条数504,000多条,2012年7月4日完成。
 

搜索 vatthu 的结果:

◎ 《パーリ语辞典》

vatthu

vatthu:①n.[Sk.vastu<vas] 事,事物,対象; 理由,根拠 [①②は実際には混同] .-kathā 序説.-kāma 事欲,物欲.-gāthā 序偈.-nānatta 事種種.②m.[Sk.vāstu<vas] 土地,宅地,屋敷,敷地,基礎,基,基因,所依.-ṭṭha 宅地物.-dasaka 基十法.-devatā 屋敷の神,-parikaraṇa 宅地へ散布供養.-purejāta 所依前生.-rūpa 基色,所依色.-vijjā 家相学,宅地明.-vijjā-cariya 宅地学の師.-vibhāvana 所依観相.-sāyika 屋敷に居住する.

◎ 《巴汉词典》

Vatthu

Vatthu,【中】 位置,土地,田地,小块土地,物体,事物,物质,故事。 ~ka,【形】 (在【合】中) 有其地在,被发现在。 ~kata,【形】 以…为基础的,彻底地熟练的。 ~gāthā,【阴】 介绍的偈。 ~devatā,【阴】 神出没的地方。 ~vijjā,【阴】 (建筑)地点的科学(即:风水学)。 ~visadakiriyā,【阴】 原则的清洁。(p277)

◎ 《巴汉词典》

Vatthu

Vatthu,(‹vas),【中】位置,田地,小块土地,物体,事物,故事,依处(阿毘达摩用语)。vatthuka,【形】(在【合】中) 有其地在,被发现在。vatthukata,【形】以…为基础的,彻底地熟练的。vatthukāma﹐事欲。vatthugāthā,【阴】介绍的偈。vatthudevatā,【阴】地神,地基主(the gods protecting the grounds,field-gods,house-gods)。vatthuvijjā,【阴】(建筑)地点的科学,堪舆学(即:风水学。he science of (building-) sites,the art of determining a suitable (i.e.lucky) site for a house)。vatthuvisadakiriyā,【阴】原则的清洁。Vibhv.p.103.:Vasanti etesu cittacetasikā tannissayattāti vatthūni.(这些心、心所住在那依靠处,为‘依处’。)

◎ Pali Myanmar Dictionary

vatthu

vatthu: vatthu(ti)
ဝတၳဳ(တိ)
«vatthu+ka().vatthuviyātivatthu.anuṭī,1.74.»
[ဝတၳဳ+က(ကန္)။ ဝတၳဳဝိယာတိဝတၳဳ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၇၄။]

◎ Pali Myanmar Dictionary

vatthu

vatthu: vatthu(na)
ဝတၳဳ(န)
«vasa+tu.rū.681.vasa+thu.ṇvādi.89.vasanti vā ettha akhīṇāsavā satthā lobhādīsu patiṭṭhitattāti vatthūni.abhi,ṭṭha,1.416.vasanti etthāti vatthu.vajīra.548.sārattha,3.466.vasanti patiṭṭhahanti aparaṇṇāni etthāti vatthu.sī,ṭī,.1.351.(visuddhi,ṭī,2.1va9,175).vasati ettha phalaṃ tannimittatāya pavattatīti vatthu kāraṇaṃ.aṃ,ṭī,3.296.(pā,yo.429,49va).vapa+tu.vapanti patiṭṭhahanti etthāti vatthu.netthi,vi.58.vasa+ratthu.ṭī,597.vastu-saṃ.vatthu-prā,addhamā-gadhī.»
[ဝသ+တု။ ႐ူ။၆၈၁။ဝသ+ထု။ဏြာဒိ။၈၉။ဝသႏၲိ ဝါ ဧတၳ အခီဏာသဝါ သတၳာ ေလာဘာဒီသု ပတိ႒ိတတၱာတိ ဝတၳဴနိ။ အဘိ၊႒၊၁။၄၁၆။ ဝသႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ဝဇီရ။ ၅၄၈။ သာရတၳ၊ ၃။ ၄၆၆။ ဝသႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ အပရဏၰာနိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ သီ၊ဋီ၊သစ္။ ၁။၃၅၁။ (ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁ဝ၉၊၁၇၅)။ ဝသတိ ဧတၳ ဖလံ တႏၷိမိတၱတာယ ပဝတၱတီတိ ဝတၳဳ ကာရဏံ။ အံ၊ ဋီ၊ ၃။ ၂၉၆။ (ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၂၉၊ ၄၉ဝ)။ ဝပ+တု။ ဝပႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ေနတၳိ၊ ဝိ။ ၅၈။ ဝသ+ရတၳဳ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅၉၇။ ဝသၱဳ-သံ။ ဝတၳဳ-ျပာ၊ အဒၶမာ-ဂဓီ။]

◎ Buddhist Dictionary

vatthu

vatthu:as a general term for the 5 sense-organs (cakkhu-vatthu ,etc) is frequent in the Com.and often used together with ārammaṇa (object).This usage,however,is already indicated in the Abh.Canon:' Cakkhuṃ p'etaṃ... vatthuṃ p'etaṃ ' (Dhs.§ 597; Vibh.p.71,PTS):' cakkhuviññāṇassa vatthu ' (Dhs.§§ 679ff.).

◎ Buddhist Dictionary

vatthu

vatthu:'physical base',i.e.the 6 physical organs on which the mental process is based,are the 5 physical sense-organs and,according to the Com.the heart (hadaya-vatthu,q.v.) as the 6th.This 6th vatthu must not be confounded with the 6th āyatana,which is a collective name for all consciousness whatever.- (App.).

◎ Concise P-E Dictionary

vatthu

vatthu:[nt.] a site; ground; field; plot; object; a thing; a substance; a story.

◎ PTS P-E Dictionary

Vatthu

Vatthu,2 [Vedic vāstu; fr.vas] site,ground,field,plot Vin.III,50 (ārāma° & vihāra°),90 (id.); Sn.209,473 (sakhetta°,cp.vatthu1 4),769 (khetta+),858 (id.); Th.1,957 (khetta+vatthu,cp.Brethren p.3371 & Vin.Texts III,389 sq.); Miln.279 (khetta° a plot of arable land); DA.I,78 (contrasted with khetta,see khetta 1 and cp.vatthu1 1); PvA.88 (gehassa the back yard of the house); haunted by fairies (parigaṇhanti) D.II,87.

--kamma “act concerning sites,” i.e.preparing the ground for building D.I,12 (trsln:fixing on lucky sites for dwellings),cp.DA.I,98:akaṭa-vatthumhi gehapatiṭṭhāpanaṁ.--devatā the gods protecting the grounds,field-gods,house-gods Pv.I,41 (=ghara-vatthuṁ adhivatthā devatā PvA.17).--parikiraṇa offerings over the site of a house (“consecrating sites” trsln) D.I,12 (cp.DA.I,98=balikamma-karaṇaṁ).--vijjā the science of (building-) sites,the art of determining a suitable (i.e.lucky) site for a house D.I,9 (see expln at DA.I,93); S.III,239; Nd1 372; Vism.269 (in comparison); KhA 237.See also Dial II.92 & Fick,Sociale Gliederung 152.(Page 599)

◎ PTS P-E Dictionary

Vatthu

Vatthu,1 (nt.) [Class.Sk.vastu,fr.vas1] lit.“ground,” hence 1.(lit.) object,real thing,property,thing,substance (cp.vatthu2!) A.II,209 (khetta°,where khetta in lit.sense,cp.No.2).Here belongs the defn of kāma as twofold:vatthu-kāma and kilesa-kāma,or desire for realities,objective kāma,and desire as property of stained character,i.e.subjective kāma,e.g.Nd1 1; SnA 99,112; DhsA.62.-- On vatthu as general philos.term cp.Dhs.trsln 2§§ 455,679,1229,also introd.p.86; Cpd.15,31,1741.-- 2.(appld meaning) object,item Vin.I,121 (antima-vatthuṁ ajjhāpannaka guilty of an extreme offence?); V,138 (the 10 āghāta-vatthūni,as at Vbh.86); D.III,252 (seven niddesa°),255 (eight kusīta°),258 (eight dāna°); S.II,41,56 sq.; Vbh.71 (cakkhu° etc.),306 sq.353; Nett 114 (ten); SnA 172; DhA.IV,2 (akkosa°); PvA.8,20 (dāna°),26 (left out in id.p.KhA 209),29,65 (alabbhaneyya°),96 (id.),119,121 (iṭṭha°),177,220.Cp.°bhūta.-- 3.occasion for,reason,ground A.II,158 (+khetta [in fig.sense!],āyatana & adhikaraṇa); IV,334; D.I,13 sq.(aṭṭhādasahi vatthūhi etc.); J.II,5 (avatthumhi chandaṁ mâkari do not set your heart on what is unreasonable); vatthunā (Instr.) because PvA.118; vatthuto (Abl.) on account of PvA.241.‹-› 4.basis,foundation,seat,(objective) substratum,substance,element J.I,146 (kāyo paridevānaṁ v.); VbhA.404 (+ārammaṇa).See most of the cpds.-- 5.subjectmatter,subject,story,account SnA 4; DhA.II,66; PvA.77,92,263,269.Cp.°gāthā & titles like Petavatthu,Vimānavatthu.

--kata made a foundation or basis of,practised thoroughly J.II,61; V,14 and passim (+bhāvita etc.).In phrase tālâvatthukata (=tāla avatthu kata) vatthu means foundation,basis,ground to feed and live on,thus “a palm deprived of its foundation”:see refs.under tāla --gāthā the stanzas of the story,the introductory (explanatory,essential to its understanding) stanzas,something like “prologue” SnA 483,575 (preceding Sn.699 & 976).--dasaka tenfold substance or material basis VbhA.22.--bhūta being an object,i.e.subject to J.V,210.--rūpa substance or substratum of matter,material form Vism.561,564; VbhA.22,172.--visadakiriyā clearing of the foundation or fundamentals,purification of the elements VbhA.283=DhsA.76 (°kiriyatā; trsln Expos.101 “cleansing of things or substance”); Vism.128; VbhA.276.(Page 598)

◎ Pali-Dictonary from VRI

vatthu

vatthu:A site,building ground,floor; vatthudesanā,fixing or consecrating a site for a religious building

◎ Pali-Dictonary from VRI

vatthu

vatthu:and (vatthuṃ) Substance,object,thing,matter; occasion,cause; plot or subject,story,narrative; kasmiṃ vatthusmiṃ,on what subject or matter? on what occasion?

◎ Pali Viet Dictionary

VATTHU

VATTHU:[nt] chỗ,đất bằng,đồng (cỏ),mảnh đất,một vật,mục tiêu,vật chất,tài sản,câu chuyện --ka [a] có trong đất của nó,xây dựng trên --kata [a] làm căn bản của,thực hành toàn diện --gāthā [f] bài,đọan,giới thiệu --devatā [f] sự lui tới một nơi nào của chư thiên --vijjā [f] thuật xây cất lâu đài --visadakiriyā [f] làm cho sạch vật bên trong và bên ngoài (vật căn bản như y phục,chỗ ở)

◎ Pali Viet Abhi- Terms

vatthu

vatthu:sự,tông,điều kiện,sự kiện,sự việc,câu chuyện,vật,sắc vật,như ý vật

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

vatthu

vatthu:ဝတၳဳ(န)
[ဝသ+တု။ ႐ူ။၆၈၁။ဝသ+ထု။ဏြာဒိ။၈၉။ဝသႏၲိ ဝါ ဧတၳ အခီဏာသဝါ သတၳာ ေလာဘာဒီသု ပတိ႒ိတတၱာတိ ဝတၳဴနိ။ အဘိ၊႒၊၁။၄၁၆။ ဝသႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ဝဇီရ။ ၅၄၈။ သာရတၳ၊ ၃။ ၄၆၆။ ဝသႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ အပရဏၰာနိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ သီ၊ဋီ၊သစ္။ ၁။၃၅၁။ (ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁ဝ၉၊၁၇၅)။ ဝသတိ ဧတၳ ဖလံ တႏၷိမိတၱတာယ ပဝတၱတီတိ ဝတၳဳ ကာရဏံ။ အံ၊ ဋီ၊ ၃။ ၂၉၆။ (ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၂၉၊ ၄၉ဝ)။ ဝပ+တု။ ဝပႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ေနတၳိ၊ ဝိ။ ၅၈။ ဝသ+ရတၳဳ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅၉၇။ ဝသၱဳ-သံ။ ဝတၳဳ-ျပာ၊ အဒၶမာ-ဂဓီ။]
(၁) ယာေျမ (ပဲ,ႏွမ္းစသည္ စိုက္ပ်ိဳးရာေျမ)။ (၂) တည္ရာေျမအရပ္ (က) အာရာမ္ေျမ (ပန္းရာမ္,သစ္သီးရာမ္စသည္တို႔၏ အက်ိဳးငွါ ထားအပ္ေသာ ေျမ)။ (ခ) ေက်ာင္း-ကုဋီ-ရာေျမ (ေက်ာင္း,ကုဋီေဆာက္ရန္ ထားအပ္ေသာေျမ)။ (ဂ) ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ရန္ ေျမအရပ္။ (ဃ) အိမ္ရာ ေျမ၊ အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမအရပ္။ (င) တံခါးမုခိတည္ရာေျမ။ (စ) အိမ္၏-ေရွ႕-ေနာက္-ဥပစာေျမ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။

◎ Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary

vatthu

vatthu:ဝတၳဳ(တိ)
[ဝတၳဳ+က(ကန္)။ ဝတၳဳဝိယာတိဝတၳဳ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၇၄။]
(၁) ဝတၳဳႏွင့္ တူေသာ ဒြါရ မေနာဒြါရ (ဘဝင္စိတ္)။ (၂) ေျမယာႏွင့္တူေသာ ကိေလသာ၏ တည္ရာ ခႏၶာစေသာ ေျမယာ။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

vatthu

vatthu:ဝတၳဳ (န)
တည္ရာ။ မွီရာ။ အိပ္ရာ။ ေက်ာင္းရာ။ ယာ။

◎ U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary

vatthu

vatthu:ဝတၳဳ (န)
အရာ။ ျဒဗ္။ ဥစၥာပစၥည္း။ အမႈအခင္း။ အေၾကာင္း။ ပဒတၳ။ အက်ည္။

与 vatthu 相似的巴利词:

abbhantaravatthu

abbhantaravatthu

abhayacoravatthu

abhayacoravatthu

abhinisīdanavatthu

abhinisīdanavatthu

abhinivesavatthu

abhinivesavatthu

abhinivesavatthutā

abhinivesavatthutā

abhinivisavatthu

abhinivisavatthu

abhiniviṭṭhavatthu

abhiniviṭṭhavatthu

abhinnasarīravatthu

abhinnasarīravatthu

abhirativatthu

abhirativatthu

abhisāpavatthu

abhisāpavatthu

abhisekachaṇavatthu

abhisekachaṇavatthu

abhūtavatthu

abhūtavatthu

abrahmacariyavatthu

abrahmacariyavatthu

abrahmacariyavatthupaṭisedha

abrahmacariyavatthupaṭisedha

abyākatavatthu

abyākatavatthu

abyākatavatthubyākaraṇa

abyākatavatthubyākaraṇa

ācāmadāyikāvimānavatthu

ācāmadāyikāvimānavatthu

ācamanavatthu

ācamanavatthu

acelakassapavatthu

acelakassapavatthu

adesitavatthuka

adesitavatthuka

adesitavatthuka

adhimānavatthu

adhimānavatthu

agamanīyavatthu

agamanīyavatthu

aggasāvaka vatthu

aggidattabrāhmaṇavatthu

aggidattabrāhmaṇavatthu

āghātanavatthu

āghātanavatthu

āghātavatthu

āghātavatthu

āghātavatthu

āghātavatthubhedādivisaya

āghātavatthubhedādivisaya

āghātavatthubhedavisaya

āghātavatthubhedavisaya

āghātavatthupadaṭṭhāna

āghātavatthupadaṭṭhāna

āghātavatthusambhava

āghātavatthusambhava

āghātavatthusannissita

āghātavatthusannissita

āghātavatthusutta

āghātavatthusutta

āghātavatthuvisaya

āghātavatthuvisaya

aghavatthu

aghavatthu

ahaṃkāravatthu

ahaṃkāravatthu

āharitabbavatthupadaṭṭhāna

āharitabbavatthupadaṭṭhāna

ajagarapetavatthu

ajagarapetavatthu

ajahitavatthuka

ajahitavatthuka

ajjhācariyavatthu

ajjhācariyavatthu

ajjhattabahiddhāvatthuka

ajjhattabahiddhāvatthuka

ajjhattavatthuka

ajjhattavatthuka

ajjhattikabāhiravatthu

ajjhattikabāhiravatthu

ajjhattikabāhiravatthuka

ajjhattikabāhiravatthuka

ajjhattikavatthuka

ajjhattikavatthuka

ajjhattikavatthukā

ajjhositavatthu

ajjhositavatthu

ajjukavatthu

ajjukavatthu

ajjunavatthu

ajjunavatthu

akappiyavatthu

akappiyavatthu

akappiyavatthusādiyana

akappiyavatthusādiyana

觉悟之路 2009-2028
 
巴利语电子辞典 Pali Dictionary
 
 
粤ICP备13026064号